Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Vision och mission

Mission

Samkommunens huvudsakliga uppgift är att erbjuda personer med intellektuell funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning kontinuerlig individ- och familjecentrerad habilitering och service. Kårkulla samkommun erbjuder följande service till barnfamiljer, ungdomar, vuxna och seniorer:


• Temporär- och fortgående boendeservice
• Expertteam regionala och mobila
• Verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning
• Expert- och utvecklingscentrets specialservice

Vision

Kårkulla samkommun är en ledande producent av social- och välfärdstjänster i Svenskfinland. Samkommunens ställning som producent är verifierad efter social- och hälsovårdsreformen.

Värderingar

Samkommunens värdegrund bygger på samkommunens mission och vision, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, aktuell lagstiftning samt nationella kvalitetskriterier för verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning och för utveckling och utvärdering av boende. Värdegrunden vilar på en teori om hälsans ursprung salutogenes och en
känsla av sammanhang. Nyckelorden är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Samkommunen erbjuder service av hög kvalitet, som beaktar behov och önskemål hos servicetagare, personal, anhöriga och kunder.

För de fyra olika intressenterna betyder
begreppen olika saker och förverkligan-
det beskrivs i strategier separat för bru-
kare, anhöriga, personal och kunder.
Med kund avses kommunen, den som
betalar för samkommunens service.

Utdrag ut Kommunstrategi 2018 – 2020