Vision och mission

Mission

Samkommunens huvudsakliga uppgift är att erbjuda personer med intellektuell funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning kontinuerlig individ- och familjecentrerad habilitering och service. Kårkulla samkommun erbjuder följande service till barnfamiljer, ungdomar, vuxna och seniorer:


• Temporär- och fortgående boendeservice
• Expertteam regionala och mobila
• Verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning
• Expert- och utvecklingscentrets specialservice

Vision

Kårkulla samkommun är en ledande producent av social- och välfärdstjänster i Svenskfinland. Samkommunens ställning som producent är verifierad efter social- och hälsovårdsreformen.

Värderingar

Samkommunens värdegrund bygger på samkommunens mission och vision, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, aktuell lagstiftning samt nationella kvalitetskriterier för verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning och för utveckling och utvärdering av boende. Värdegrunden vilar på en teori om hälsans ursprung salutogenes och en
känsla av sammanhang. Nyckelorden är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Samkommunen erbjuder service av hög kvalitet, som beaktar behov och önskemål hos servicetagare, personal, anhöriga och kunder.