Press och media

Här hittar du Kårkullas pressmeddelanden och pressbilder. Bilderna kan användas fritt i redaktionella sammanhang.
Pressbilder

Här hittar du en karta över Kårkullabacken i Pargas
Karta över Kårkullabacken (2021)

Här hittar du styrelsens och  fullmäktiges pressmeddelanden samt övriga pressmeddelanden.

Samkommunsstyrelse pressmeddelanden

Samkommunsstyrelsen 22.4.2021

Kårkulla samkommuns styrelse sammanträdde den 22.4.2021 via elektronisk förbindelse.

Styrelsen behandlade bland annat val av ny samkommunsdirektör. Tjänsten söktes av sammanlagt sju personer och rekryteringen har genomförts i samarbete med Mercuri Urval. På basen av ansökningshandlingarna har man gjort en helhetsbedömning av ansökningarna med beaktande av formell behörighet, relevant arbetserfarenhet och mångårig chefserfarenhet.  Styrelsens förslag är att Otto Ilmonen väljs som första kandidat till tjänsten som samkommunsdirektör. Som andra kandidat föreslår styrelsen Annina Alexandersson. Styrelsens förslag går vidare till fullmäktige som på sitt följande möte 7.5.2021 väljer samkommunsdirektör.

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.

Samkommunsstyrelsen 26.3.2020

Minna Näsman är Kårkullas nya ekonomichef

Styrelsen för Kårkulla samkommun har valt ekonomiemagister Minna Näsman till ny ekonomichef. Näsman efterträder Martin Nordman som har fungerat som samkommunens ekonomidirektör i 31 år.

Näsman kommer att leda, utveckla och övervaka samkommunens ekonomi. Tjänsten söktes av sammanlagt 11 personer, varav nio uppfyllde behörighetsvillkoren.

Mer information ger: Styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne, tfn 040-7090390 och samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, tfn 050-3891120.

Samkommunsfullmäktige pressmeddelanden

Samkommunsfullmäktige 10.6.2021

Kårkulla samkommuns fullmäktige sammanträdde den 10.6.2021 via elektronisk mötesförbindelse. På mötet behandlades bland annat följande ärenden:

Bokslut och verksamhetsberättelse 2020

Räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2020 visar ett underskott om 2 412 330, 70 euro. Fullmäktige beslöt att underskottet överförs till kontot fritt eget kapital, räkenskapsperiodens överskott/underskott och att ekonomiplaneringen för 2022 – 2024 utgår ifrån att ekonomin är i balans år 2024. Till skillnad från kommuner och sjukvårdsdistrikten har staten inte ersatt samkommuner för extra kostnader och inkomstförluster som orsakats av coronapandemin.  

Fullmäktige beviljade ansvarsfrihet för förtroendeorganen och ledande tjänsteinnehavare för räkenskapsperioden. Fullmäktige godkände bokslut och verksamhetsberättelse 2020.

Personalbokslut 2020

Uppgifterna i personalbokslutet utgår från läget 31.12.2020 och är tagna ur ekonomi- och personalförvaltningens uppgifter samt ur personalutbildningens verksamhetsberättelse. I personalbokslutet ingår uppgifter om personalstyrkan, lönekostnader, personalens sjukfrånvaro, pensioneringar samt övrig statistik.

I personalbokslutet framkommer bland annat att Kårkulla samkommun 31.12.2020 hade 993 anställda, vilket är exakt samma antal som året innan. Av Kårkullas personal hade 34 % en deltidsanställning år 2020.

Kårkulla samkommuns personalkostnader år 2020 var 45,7 miljoner euro.

Fullmäktige godkände personalbokslutet för 2020.

Mer information ger fullmäktigeordförande Christer Rönnlund
Tfn 040-813 1664

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.

Otto Ilmonen vald till ny samkommunsdirektör

Kårkulla samkommunsfullmäktige sammanträdde den 7.5.2021 via elektronisk förbindelse.

Samkommunsfullmäktige utsåg idag Otto Ilmonen till ny samkommunsdirektör för Kårkulla samkommun. Ilmonen efterträder Sofia Ulfstedt som avgick från sin tjänst i februari 2021. Tjänsten söktes av sammanlagt sju personer.

Mer information ger vice fullmäktigeordförande Jonas Heikkilä
Tfn 040-5814153

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.

Samkommunsfullmäktige och styrelse 11.2.2021

Kårkulla samkommuns fullmäktige och styrelse sammanträdde den 11.2.2021 via elektronisk förbindelse.

Fullmäktige behandlade förändringen av direktörsavtalet och godkände det. Detta innebär att samkommunsdirektören har rätt att utnyttja direktörsavtalet och välja att avgå då misstroende uppstår mellan styrelsen och samkommunsdirektören.

Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt har beslutat utnyttja denna rätt och har meddelat att hon avgår.

Styrelsen behandlade ett avgångsavtal mellan Kårkulla samkommun och samkommunsdirektör Ulfstedt. Enligt avtalet säger Ulfstedt upp sig med omedelbar verkan med en uppsägningstid på två månader. Processen för rekrytering av en ny samkommunsdirektör inleds genast. För Kårkulla samkommun är det viktigt att vi kan anställa en ny samkommunsdirektör som aktivt kan föra Kårkullas talan och intressen i den kommande social- och hälsovårdreformen.

Fullmäktige behandlade också 11 fullmäktigeledamöters initiativ om ett misstroende för styrelsen. I anslutning till den processen tillsatte fullmäktige ett externt utskott som har till uppgift att reda ut styrelsens handlingsförmåga och möjlighet att trygga Kårkulla samkommuns verksamhetsförutsättningar för att garantera god och ändamålsenlig service åt våra brukare Fullmäktiges uttalade förhoppning är att Kårkullas verksamhet nu återgår till den viktiga uppgift samkommunen har och att man arbetar tillsammans i positiv anda.

Mer information ger fullmäktigeordförande Christer Rönnlund, tfn 040-813 1664 och styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne, tfn 040-7090390.

Mer information ger fullmäktigeordförande Christer Rönnlund
Tfn 040-813 1664

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.

Samkommunsfullmäktige sammanträder 11.2.2021

Kårkulla samkommunsfullmäktige sammanträder den 11.2.2021 kl.12.00 via elektronisk förbindelse. Fullmäktigemötet kommer att streamas och kan följas med via Kårkullas webbsida kårkulla.fi under Aktuellt på första sidan. Mötet inleds med stadgeenliga ärenden, varefter ett icke-offentligt ärende behandlas som inte streamas. Därefter öppnas mötet för allmänheten igen.

Mer information ger fullmäktigeordförande Christer Rönnlund
Tfn 040-813 1664

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.

Samkommunsfullmäktige 16.12.2020

Kårkulla samkommunsfullmäktige sammanträdde den 16.12.2020 via elektronisk förbindelse. På mötet behandlades bland annat följande ärenden:

Initiativ inlämnat av styrelsemedlemmarna Tiusanen, Grönqvist och Weintraub om konstaterande av brist på förtroende för samkommunsdirektören

På initiativ av styrelsen föreslogs fullmäktige ta ställning till ifall samkommunsdirektören åtnjuter fullmäktiges förtroende. Fullmäktige röstade för fortsatt förtroende för samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt med rösterna 206 – 42,5.

Initiativ av fullmäktiges ledamöter om återkallande av förtroendeuppdrag under pågående mandatperiod

Initiativet om återkallande av förtroendeuppdrag behandlades av fullmäktige.

Fullmäktige konstaterade enhälligt att styrelsen har fullmäktiges förtroende, men uppmanar styrelsen att arbeta vidare i positiv anda med Kårkullas brukare, personal och ägarkommuners bästa i åtanke.

– Vi bör gå vidare och glömma det som varit och alla dra åt samma håll. Vår uppgift är att lyssna på våra ägarkommuner. Vi ska vara lyhörda och ha framåtanda. Vi behöver igen ha en styrelse som får arbetet att löpa smidigt, betonar fullmäktigeordförande Christer Rönnlund efter mötet.

Mer information ger fullmäktigeordförande Christer Rönnlund, Tfn 040-813 1664

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.

Samkommunsfullmäktige 11.6.2020


Kårkulla samkommuns fullmäktige sammanträdde den 11.6.2020 i Tammerfors och via elektronisk mötesförbindelse. På mötet behandlades bland annat följande ärenden:

Bokslut och verksamhetsberättelse

Räkenskapsperioden 1.1-31.12.2019 visar ett överskott om 187 901,84 euro. Fullmäktige beslutade att överskottet överförs till kontot fritt eget kapital, överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder. Fullmäktige beviljade ansvarsfrihet för förtroendeorganen och ledande tjänsteinnehavare för räkenskapsperioden. Fullmäktige godkände bokslut och verksamhetsberättelse 2019.

Personalbokslut 2019

Uppgifterna i personalbokslutet utgår från läget 31.12.2019 och är tagna ur ekonomi- och personalförvaltningens uppgifter samt ur personalutbildningens verksamhetsberättelse. I personalbokslutet ingår uppgifter om Kårkulla samkommuns personal, arbetsplatshälsovård, UUA-verksamhet, arbetarskyddet och personalutbildningen.

I personalbokslutet framkommer bland annat att Kårkulla samkommun 31.12.2019 hade 933 anställda, vilket betyder att antalet ökat något från 2018 (860). Av de anställda arbetade 65 procent heltid. De totala löneutgifterna uppgick till nästan 37 miljoner euro. Fullmäktige godkände personalbokslutet för 2019.

Förändringar i förvaltningsstadgan

Fullmäktige beslöt ändra Kårkullas förvaltningsstadga så att det i framtiden är smidigare att sammanträda via elektronisk förbindelse då inte deltagandet är bundet till specifika adresser. Den nya förvaltningsstadgan gör det också möjligt att förrätta val via elektroniska sammanträden och allmänheten ges möjlighet att följa fullmäktiges elektroniska sammanträden. Den ändrade förvaltningsstadgan tillämpas från och med 15.8.2020.

Mer information ger fullmäktigeordförande Christer Rönnlund
Tfn 040-813 1664

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.