Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Här hittar du Kårkullas pressmeddelanden och pressbilder. Bilderna kan användas fritt i redaktionella sammanhang.
Pressbilder

Här hittar du en karta över Kårkullabacken i Pargas
Karta över Kårkullabacken (2021)

Här hittar du styrelsens och  fullmäktiges pressmeddelanden samt övriga pressmeddelanden.

Samkommunsstyrelse pressmeddelanden

Pressinformation: Kårkulla samkommuns styrelsemöte 28.10.2021

Kårkulla samkommuns styrelse har idag den 28 oktober 2021 behandlat riktlinjer för samkommunens strategi med tanke på social- och hälsovårdsreformen och tiden efter den 1.1.2023. Styrelsen har godkänt ledningens förslag att Kårkulla fokuserar sina anstängningar på att trygga den svenskspråkiga specialkompetensens fortsatta existens- och utvecklingsmöjligheter i Finland samt målsättningen att hålla de svenskspråkiga sakkunnigtjänsterna samlade under ett och samma tak i enlighet med andan i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021).

Styrelsen för Kårkulla samkommun anser att samarbete på nationell nivå är nödvändigt för att på sikt kunna trygga de svenskspråkiga sakkunnigtjänsternas fortlevnad i Finland. Dylika sakkunnigtjänster inom funktionshinderservice kan vara t.ex.

  • experttjänster såsom handledning, konsultationer, utredningar och poliklinikverksamhet,
  • krävande boendeverksamhet inklusive dagverksamhet samt
  • kompetensutveckling och fortbildning.

I enlighet med lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) kan dessa tjänster i framtiden produceras av Egentliga Finlands välfärdsområde för de andra tvåspråkiga välfärdsområdena.

Styrelsen har på sitt möte idag gett samkommunsdirektören i uppdrag att föra diskussioner och förhandla med de åtta tvåspråkiga välfärdsområdena om samarbete i enlighet med strategins riktlinjer.

Ytterligare information ges av

Anna Lena Karlsson-Finne, styrelseordförande
Tfn 040-709 03 90                     

Otto Ilmonen, samkommunsdirektör
Tfn 0247 431 007

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.

Pressinformation: Kårkulla samkommuns styrelsemöte 16.9.2021

Kårkulla samkommuns styrelse har idag, den 16 september 2021, behandlat samkommunens budget för år 2022. Budgetförslaget som går vidare till fullmäktiges möte den 14 oktober visar ett överskott på 475 888 euro.

Budgetarbetet har präglats av 2020 års negativa resultat på ca 2,4 miljoner euro, det prognosticerade underskottet för år 2021 på ca 0,3 miljoner euro och corona-pandemins effekter. Kårkulla samkommun har under 2021 arbetat målmedvetet med att minska på underskottet som till stor del orsakats av corona-pandemins negativa effekter på samkommunens verksamhet och intäkter.

Samkommunens ägarkommuner har i sina utlåtanden över Kårkullas budgetförslag för 2022 påpekat att samkommunen borde vara restriktiv med löneförhöjningar och inrättande av nya vakanser med tanke på den kommande vårdreformen. Ägarkommunerna anser även att investeringarna bör övervägas noga mot samma bakgrund och att alla åtgärder som leder till kostnadsökningar bör utvärderas kritiskt.

Samkommunen har under 2021 upplevt svårigheter med att rekrytera behörig vårdpersonal till sina boendeenheter, framförallt i Nyland men också i andra regioner. En lönejämförelse tyder på att Kårkulla måste höja vårdarlönerna för att upprätthålla en konkurrenskraftig lönenivå och att inte äventyra personalrekrytering och brukarnas vardag. Styrelsens bedömning är att en höjning av vårdarlönerna med 70 €/månad inte leder till någon orimlig konkurrenssituation utan handlar snarare om en grophöjning för att närma sig den gällande lönenivån t.ex. i Nylandsregionen.

När det gäller investeringarna beaktar styrelsens budgetförslag ägarkommunernas önskemål och under 2022 inleds inga nya investeringsprojekt.

Styrelsen uppmanar Kårkullas ledning fortsättningsvis till sträng budgetdisciplin och effektivering av verksamheten under år 2022. Trots detta arbete är det inte möjligt att på kort sikt under 2022 balansera samkommunens ekonomi utan en allmän prisförhöjning på 3,5% konstaterar styrelsen.

Mer information ger: Styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne, tfn 040-7090390 och samkommunsdirektör Otto Ilmonen, tfn 0247 431 007

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.

Samkommunsstyrelsen 22.4.2021

Kårkulla samkommuns styrelse sammanträdde den 22.4.2021 via elektronisk förbindelse.

Styrelsen behandlade bland annat val av ny samkommunsdirektör. Tjänsten söktes av sammanlagt sju personer och rekryteringen har genomförts i samarbete med Mercuri Urval. På basen av ansökningshandlingarna har man gjort en helhetsbedömning av ansökningarna med beaktande av formell behörighet, relevant arbetserfarenhet och mångårig chefserfarenhet.  Styrelsens förslag är att Otto Ilmonen väljs som första kandidat till tjänsten som samkommunsdirektör. Som andra kandidat föreslår styrelsen Annina Alexandersson. Styrelsens förslag går vidare till fullmäktige som på sitt följande möte 7.5.2021 väljer samkommunsdirektör.

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.

Samkommunsstyrelsen 26.3.2020

Minna Näsman är Kårkullas nya ekonomichef

Styrelsen för Kårkulla samkommun har valt ekonomiemagister Minna Näsman till ny ekonomichef. Näsman efterträder Martin Nordman som har fungerat som samkommunens ekonomidirektör i 31 år.

Näsman kommer att leda, utveckla och övervaka samkommunens ekonomi. Tjänsten söktes av sammanlagt 11 personer, varav nio uppfyllde behörighetsvillkoren.

Mer information ger: Styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne, tfn 040-7090390 och samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, tfn 050-3891120.

Samkommunsfullmäktige pressmeddelanden

Pressinformation: Kårkulla samkommun, samkommunsfullmäktige 10.11.2022

Kårkulla samkommuns fullmäktige sammanträdde den 10 november 2022 i Tammerfors och via elektronisk mötesförbindelse (hybridmöte). Fullmäktiges avslutshälsning:

Det nyss hållna fullmäktigemötet kommer att gå till historien som Kårkulla samkommuns sista fullmäktigemöte.
Som en följd av välfärdsreformen upphör Kårkulla samkommun som organisation, och Kårkullas uppdrag och verksamhet övergår till de tvåspråkiga välfärdsområdena den 1.1.2023.

Fullmäktige beviljade ett tilläggsanslag om 1 651 874 euro i ökade kommunala betalningsandelar för täckande samkommunens ackumulerade underskott i
slutet av år 2022 i enlighet med samkommunens grundavtal.

Samtliga förtroendevalda önskar uttrycka ett stort tack för de gånga 62 åren som Kårkulla samkommun varit verksam inom specialomsorgen. Under dessa år har en omfattande och högklassig service byggts upp och idag är samkommunens roll som producent av svensk service för en minoritet inom språkminoriteten helt central inom Svenskfinland. Kårkulla kommer också att minnas som en föregångare och vägvisare inom specialomsorgen i Finland i och med det omfattande utvecklings- och fortbildningsarbete som under årens lopp drivits inom samkommunen.

Efter årsskiftet kommer ansvaret för den svenskspråkiga specialomsorgen att finnas hos de sju tvåspråkiga välfärdsområdena* och Helsingfors stad. Arbetet med att bygga upp nya samarbetsmodeller mellan dessa aktörer håller på att komma igång, för att garantera att den månprofessionalism och kompetens på svenska som nu finns inom Kårkulla finns även i framtiden tillhanda för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

En avgörande faktor i framtiden kommer att vara bildandet av svenskspråkiga starka strukturer för att kunna bibehålla det gränsöverskridande specialomsorgsarbetet välfärdsområdena emellan. Kårkullas förtroendevalda önskar all lycka och välgång åt de tvåspråkiga välfärdsområdena i arbete med bevarandet av det Finlandssvenska samarbetet.

Fullmäktige önskar rikta ett stort tack till samkommunens kunniga och engagerade medarbetare som upprätthållit god vård och omsorg under ibland svåra förhållanden. Det goda samarbetet inom Kårkullas servicetagarråd och anhörigråd förtjänar också att nämnas i detta sammanhang. Fullmäktiges önskan är att dessa samarbetsformer fortsätter också framöver för att trygga att såväl medarbetare som anhöriga och servicetagarna att göra sina röster hörda för att slutprodukten skall bli möjligast bra.

För mera information,

Christer Rönnlund, fullmäktigeordförande
Tfn 040-813 1664

Otto Ilmonen, samkommunsdirektör
Tfn 0247 431 007

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.

Kårkulla samkommun, samkommunsfullmäktige 14.6.2022

Kårkulla samkommuns fullmäktige sammanträdde den 14 juni 2022 i Tammerfors och via elektronisk mötesförbindelse (hybridmöte). På mötet behandlades bland annat följande ärenden:

Bokslut och verksamhetsberättelse 2021

Räkenskapsperioden 1.1-31.12.2021 visar ett underskott om 580 296,98 euro. Fullmäktige beslöt att underskottet överförs till kontot fritt eget kapital, räkenskapsperiodens överskott/underskott.
I och med att vårdreformen verkställs från och med 1.1.2023, är räkenskapsperioden 2022 samkommunens sista räkenskapsperiod, och balanseringen av samkommunens ekonomi måste genomföras under år 2022 (se närmare nedan under punkten ”Tilläggsanslag i budgeten för år 2022”).

Fullmäktige beviljade ansvarsfrihet för förtroendeorganen och ledande tjänsteinnehavare för räkenskapsperioden. Fullmäktige godkände bokslut och verksamhetsberättelse 2021.

Personalbokslut 2021

Uppgifterna i personalbokslutet utgår från läget 31.12.2021 och är tagna ur ekonomi- och personalförvaltningens uppgifter samt ur personalutbildningens verksamhetsberättelse. I personalbokslutet ingår uppgifter om Kårkullas samkommuns personal, kvalitetsmätningar ur personalperspektiv, personalstyrkan, personalstrukturen, personalomsättningen, personalens hälsorelaterade frånvaro, företagshälsovården, pandemigruppen som stöd till personalen, personalkostnader, rekrytering inom samkommunen och arbetarskyddsverksamheten.

I personalbokslutet framkommer bland annat att Kårkulla samkommun 31.12.2021 hade 1080 anställda personer (993 anställda personer år 2020). Av de det totala antalet anställda är 862 personer tillsvidareanställda. Ur den utförda personalenkäten framgår att personalen i hög grad trivs med sina arbetsuppgifter och arbetsplats.

Kårkulla samkommuns personalkostnader år 2021 var 47 miljoner euro.

Fullmäktige godkände personalbokslutet för år 2021.

Tilläggsanslag i budgeten för år 2022

Fullmäktige godkände ett tilläggsanslag om 800 000 euro i ökade kommunala betalningsandelar för år 2022. De ökade betalningsandelarna är nödvändiga för att i enlighet med den s.k. genomförandelagens §33 (616/2021) täcka samkommunens beräknade underskott i balansräkningen före samkommunen överförs till välfärdsområdet 1.1.2023.

Information om nuläget i social- och hälsovårdsreformen

Fullmäktige informerades om nuläget i social- och hälsovårdsreformen. I samband med reformen fördelas Kårkulla samkommuns verksamhet mellan sju tvåspråkiga välfärdsområden och Helsingfors stad. Kårkulla samkommun arbetar i samverkan med de tvåspråkiga välfärdsområdena för att trygga framtiden för den svenskspråkiga funktionshinderservicen.

Mer information ger fullmäktigeordförande Christer Rönnlund

Tfn 040 813 1664

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.

Samkommunsfullmäktige 15.2.2022

Kårkulla samkommuns fullmäktige har idag sammanträtt för att behandla samkommunens lagstadgade sammanställning, som ska inlämnas till välfärdsområdena senast den 28 februari 2022.

Som en följd av välfärdsreformen upphör Kårkulla samkommun som en organisation och Kårkullas uppdrag och verksamhet övergår till de sju tvåspråkiga välfärdsområdena Mellersta Österbotten, Österbotten, Egentliga Finland, Västra Nyland, Östra Nyland, Vanda-Kervo, Kymmenedalen samt Helsingfors stad.  Den aktuella sammanställningen redogör för de tillgångar, skulder och förbindelser som överförs till välfärdsområdena enligt genomförandelagens (616/2021) 20 §.

Kårkulla samkommun arbetar intensivt med en verksamhetsmodell för att trygga de svenskspråkiga sakkunnigtjänsternas framtid. Kärnan i modellen är svenskspråkiga polikliniktjänster och svenskspråkiga enheter för särskilt krävande boendeservice. Servicen skulle rikta sig till personer som behöver få ett brett spektrum av specialiserade tjänster på svenska, för att deras vardag ska fungera. För att kunna samla och upprätthålla det svenskspråkiga kunnandet behöver serviceproduktionen överskrida välfärdsområdenas gränser.

Kårkulla samkommuns målsättning är att dessa tjänster skulle bli en del av det samarbetsavtal som görs mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena, ett arbete som koordineras av Egentliga Finlands välfärdsområde. En förutsättning för samarbetet är att de övriga tvåspråkiga välfärdsområdena inser nyttan av ett nationellt samarbete för att hålla den svenskspråkiga kompetensen samlad och att det finns ett brett stöd för samarbete över välfärdsområdesgränserna för att bevara och vidareutveckla en kompetens som byggts upp under 60 år av verksamhet.

För mera information,

Christer Rönnlund, fullmäktigeordförande
Tfn 040-813 1664

Otto Ilmonen, samkommunsdirektör
Tfn 0247 431 007

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.

Samkommunsfullmäktige 8.11.2021

Kårkulla samkommuns fullmäktige har idag den 8 november 2021 sammanträtt till mandatperiodens första möte. Christer Rönnlund från SFP fortsätter som fullmäktiges ordförande för mandatperioden 2021-2025.

Till ny styrelseordförande valdes Nina af Hällström (SFP) från Esbo. Nina af Hällström är politices magister och arbetar som verksamhetsledare för intresseorganisationen SAMS. Det är med stor iver hon ser fram emot sitt uppdrag som Kårkullas styrelseordförande.

– Jag kommer att aktivt arbeta med social- och hälsovårdsreformen.  Personalens och servicetagarnas övergång till välfärdsområdena ska ske smidigt och utgångspunkten måste vara att det blir bättre än tidigare ur allas synvinkel.

Till viceordförande för styrelsen valdes Kjell Grönqvist från SDP. Övriga styrelsemedlemmar är: Hilkka Toivonen (De Gröna), Roger Eriksson (SFP), Roger Weintraub (SAML), Christian Karlsson (SANNF), Irja Bergholm (VF), Camilla Bergman-Kärpijoki (SAML), Elin Härmälä (SDP), Tuula Närvä (De Gröna) och Conny Granqvist (SFP).

För mera information,

Christer Rönnlund, fullmäktigeordförande
Tfn 040-813 1664

Otto Ilmonen, samkommunsdirektör
Tfn 0247 431 007

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.

Samkommunsfullmäktige 14.10.2021

Kårkulla samkommuns fullmäktige har idag den 14 oktober 2021 godkänt samkommunens budget för år 2022. Budgetförslaget är 480 000 euro positivt.

Budgetarbetet har präglats av 2020 års negativa bokslut på ca 2,4 miljoner euro, det prognosticerade underskottet för år 2021 på ca 0,3 miljoner euro och corona-pandemins effekter. Kårkulla samkommun har under 2021 arbetat målmedvetet med att minska på underskottet som till stor del orsakats av corona-pandemins negativa effekter på samkommunens verksamhet och intäkter.

Samkommunens medlemskommuner har påpekat i sina utlåtanden över Kårkullas budgetförslag för 2022 att samkommunen borde vara restriktiv med löneförhöjningar och inrättande av nya vakanser med tanke på den kommande vårdreformen. Också investeringarna bör övervägas noga mot samma bakgrund. Alla åtgärder som leder till kostnadsökningar bör utvärderas kritiskt.

Samkommunen har under 2021 upplevt svårigheter med att rekrytera behörig vårdpersonal till sina boendeenheter, framförallt i Nyland men också i andra regioner. En lönejämförelse tyder på att Kårkullas måste höja vårdarlönerna för att upprätthålla en konkurrenskraftig nivå och inte äventyra personalrekrytering och i slutändan brukarnas vardag. Kårkulla samkommuns bedömning är att en höjning av vårdarlönerna med 70 €/månad inte leder till någon orimlig situation utan handlar snarare om en grophöjning för att närma sid den gällande lönenivån t.ex. i Nylandsregionen.

När det gäller investeringarna beaktar den godkända budgeten medlemskommunernas önskemål och under 2022 inleds inga nya investeringsprojekt.

Sträng budgetdisciplin och åtgärder för att effektivera verksamheten kommer att fortsätta under år 2022. Trots detta arbete är det inte möjligt att på kort sikt under 2022 balansera samkommunens ekonomi utan en allmän prisförhöjning på 3,5%. Kårkulla samkommun kommer att upplösas per 31.12.2022 då de nya välfärdsområdena inleder sin verksamhet. I samband med detta fördelas samkommunens underskott/överskott mellan ägarkommunerna.

För mera information

Christer Rönnlund, fullmäktigeordförande
Tfn 040-813 1664

Otto Ilmonen, samkommunsdirektör
Tfn 0247 431 007

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.

Samkommunsfullmäktige 10.6.2021

Kårkulla samkommuns fullmäktige sammanträdde den 10.6.2021 via elektronisk mötesförbindelse. På mötet behandlades bland annat följande ärenden:

Bokslut och verksamhetsberättelse 2020

Räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2020 visar ett underskott om 2 412 330, 70 euro. Fullmäktige beslöt att underskottet överförs till kontot fritt eget kapital, räkenskapsperiodens överskott/underskott och att ekonomiplaneringen för 2022 – 2024 utgår ifrån att ekonomin är i balans år 2024. Till skillnad från kommuner och sjukvårdsdistrikten har staten inte ersatt samkommuner för extra kostnader och inkomstförluster som orsakats av coronapandemin.  

Fullmäktige beviljade ansvarsfrihet för förtroendeorganen och ledande tjänsteinnehavare för räkenskapsperioden. Fullmäktige godkände bokslut och verksamhetsberättelse 2020.

Personalbokslut 2020

Uppgifterna i personalbokslutet utgår från läget 31.12.2020 och är tagna ur ekonomi- och personalförvaltningens uppgifter samt ur personalutbildningens verksamhetsberättelse. I personalbokslutet ingår uppgifter om personalstyrkan, lönekostnader, personalens sjukfrånvaro, pensioneringar samt övrig statistik.

I personalbokslutet framkommer bland annat att Kårkulla samkommun 31.12.2020 hade 993 anställda, vilket är exakt samma antal som året innan. Av Kårkullas personal hade 34 % en deltidsanställning år 2020.

Kårkulla samkommuns personalkostnader år 2020 var 45,7 miljoner euro.

Fullmäktige godkände personalbokslutet för 2020.

Mer information ger fullmäktigeordförande Christer Rönnlund
Tfn 040-813 1664

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.

Otto Ilmonen vald till ny samkommunsdirektör

Kårkulla samkommunsfullmäktige sammanträdde den 7.5.2021 via elektronisk förbindelse.

Samkommunsfullmäktige utsåg idag Otto Ilmonen till ny samkommunsdirektör för Kårkulla samkommun. Ilmonen efterträder Sofia Ulfstedt som avgick från sin tjänst i februari 2021. Tjänsten söktes av sammanlagt sju personer.

Mer information ger vice fullmäktigeordförande Jonas Heikkilä
Tfn 040-5814153

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.

Samkommunsfullmäktige och styrelse 11.2.2021

Kårkulla samkommuns fullmäktige och styrelse sammanträdde den 11.2.2021 via elektronisk förbindelse.

Fullmäktige behandlade förändringen av direktörsavtalet och godkände det. Detta innebär att samkommunsdirektören har rätt att utnyttja direktörsavtalet och välja att avgå då misstroende uppstår mellan styrelsen och samkommunsdirektören.

Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt har beslutat utnyttja denna rätt och har meddelat att hon avgår.

Styrelsen behandlade ett avgångsavtal mellan Kårkulla samkommun och samkommunsdirektör Ulfstedt. Enligt avtalet säger Ulfstedt upp sig med omedelbar verkan med en uppsägningstid på två månader. Processen för rekrytering av en ny samkommunsdirektör inleds genast. För Kårkulla samkommun är det viktigt att vi kan anställa en ny samkommunsdirektör som aktivt kan föra Kårkullas talan och intressen i den kommande social- och hälsovårdreformen.

Fullmäktige behandlade också 11 fullmäktigeledamöters initiativ om ett misstroende för styrelsen. I anslutning till den processen tillsatte fullmäktige ett externt utskott som har till uppgift att reda ut styrelsens handlingsförmåga och möjlighet att trygga Kårkulla samkommuns verksamhetsförutsättningar för att garantera god och ändamålsenlig service åt våra brukare Fullmäktiges uttalade förhoppning är att Kårkullas verksamhet nu återgår till den viktiga uppgift samkommunen har och att man arbetar tillsammans i positiv anda.

Mer information ger fullmäktigeordförande Christer Rönnlund, tfn 040-813 1664 och styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne, tfn 040-7090390.

Mer information ger fullmäktigeordförande Christer Rönnlund
Tfn 040-813 1664

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.

Samkommunsfullmäktige sammanträder 11.2.2021

Kårkulla samkommunsfullmäktige sammanträder den 11.2.2021 kl.12.00 via elektronisk förbindelse. Fullmäktigemötet kommer att streamas och kan följas med via Kårkullas webbsida kårkulla.fi under Aktuellt på första sidan. Mötet inleds med stadgeenliga ärenden, varefter ett icke-offentligt ärende behandlas som inte streamas. Därefter öppnas mötet för allmänheten igen.

Mer information ger fullmäktigeordförande Christer Rönnlund
Tfn 040-813 1664

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.

Samkommunsfullmäktige 16.12.2020

Kårkulla samkommunsfullmäktige sammanträdde den 16.12.2020 via elektronisk förbindelse. På mötet behandlades bland annat följande ärenden:

Initiativ inlämnat av styrelsemedlemmarna Tiusanen, Grönqvist och Weintraub om konstaterande av brist på förtroende för samkommunsdirektören

På initiativ av styrelsen föreslogs fullmäktige ta ställning till ifall samkommunsdirektören åtnjuter fullmäktiges förtroende. Fullmäktige röstade för fortsatt förtroende för samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt med rösterna 206 – 42,5.

Initiativ av fullmäktiges ledamöter om återkallande av förtroendeuppdrag under pågående mandatperiod

Initiativet om återkallande av förtroendeuppdrag behandlades av fullmäktige.

Fullmäktige konstaterade enhälligt att styrelsen har fullmäktiges förtroende, men uppmanar styrelsen att arbeta vidare i positiv anda med Kårkullas brukare, personal och ägarkommuners bästa i åtanke.

– Vi bör gå vidare och glömma det som varit och alla dra åt samma håll. Vår uppgift är att lyssna på våra ägarkommuner. Vi ska vara lyhörda och ha framåtanda. Vi behöver igen ha en styrelse som får arbetet att löpa smidigt, betonar fullmäktigeordförande Christer Rönnlund efter mötet.

Mer information ger fullmäktigeordförande Christer Rönnlund, Tfn 040-813 1664

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.

Samkommunsfullmäktige 11.6.2020


Kårkulla samkommuns fullmäktige sammanträdde den 11.6.2020 i Tammerfors och via elektronisk mötesförbindelse. På mötet behandlades bland annat följande ärenden:

Bokslut och verksamhetsberättelse

Räkenskapsperioden 1.1-31.12.2019 visar ett överskott om 187 901,84 euro. Fullmäktige beslutade att överskottet överförs till kontot fritt eget kapital, överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder. Fullmäktige beviljade ansvarsfrihet för förtroendeorganen och ledande tjänsteinnehavare för räkenskapsperioden. Fullmäktige godkände bokslut och verksamhetsberättelse 2019.

Personalbokslut 2019

Uppgifterna i personalbokslutet utgår från läget 31.12.2019 och är tagna ur ekonomi- och personalförvaltningens uppgifter samt ur personalutbildningens verksamhetsberättelse. I personalbokslutet ingår uppgifter om Kårkulla samkommuns personal, arbetsplatshälsovård, UUA-verksamhet, arbetarskyddet och personalutbildningen.

I personalbokslutet framkommer bland annat att Kårkulla samkommun 31.12.2019 hade 933 anställda, vilket betyder att antalet ökat något från 2018 (860). Av de anställda arbetade 65 procent heltid. De totala löneutgifterna uppgick till nästan 37 miljoner euro. Fullmäktige godkände personalbokslutet för 2019.

Förändringar i förvaltningsstadgan

Fullmäktige beslöt ändra Kårkullas förvaltningsstadga så att det i framtiden är smidigare att sammanträda via elektronisk förbindelse då inte deltagandet är bundet till specifika adresser. Den nya förvaltningsstadgan gör det också möjligt att förrätta val via elektroniska sammanträden och allmänheten ges möjlighet att följa fullmäktiges elektroniska sammanträden. Den ändrade förvaltningsstadgan tillämpas från och med 15.8.2020.

Mer information ger fullmäktigeordförande Christer Rönnlund
Tfn 040-813 1664

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.

Övriga pressmeddelanden

Pressmeddelande 15.9.2021

Vårdreformen innebär betydliga ändringar i tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning – i Nyland utvecklar vi tjänsterna tillsammans 

Riksdagen har antagit lagarna om inrättande av välfärdsområden och om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet. De nuvarande specialomsorgsdistrikten för personer med intellektuell funktionsnedsättning läggs ner och ordnandet av tjänsterna överförs till välfärdsområdena åren 2022–2023. Projektet för genomförande av ändringarna i social- och hälsovården för personer med intellektuell funktionsnedsättning genomförs 1.8.2021–31.12.2022.

Projektets mål är att:

  • trygga kontinuiteten i den social- och hälsovård som personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver
  • tillhandahålla enhetliga tjänster som svarar mot behovet i Nyland
  • säkerställa tillräcklig specialkompetens och förutsättningar för kompetensutveckling
  • ordna och organisera tjänsterna på det sätt som lagändringarna förutsätter

Projektet som nu inletts består av flera delområden. Ansvaret för att ordna de tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning som tillhandahålls av specialomsorgsdistrikten överförs i och med lagändringen till de nya välfärdsområdena. Nyland kommer att vara uppdelat i fem välfärdsområden. Överföringen gäller till exempel arbets- och dagverksamhet, boendeservice och institutionsvård.

Det krävs omsorgsfull planering av tjänsteproduktionen inom kris-, undersöknings- och habiliteringstjänster, sakkunnigtjänster, särskilt krävande tjänster samt särskilt krävande boendetjänster för att säkerställa att servicekedjorna är välfungerande och att det finns behövlig kompetens, konstaterar Kirsi Leväpelto, direktör för serviceverksamheten vid samkommunen Eteva.

I det tidigare projektet Vårdkedjor för personer med intellektuell funktionsnedsättning har det skapats en modell för nivåstrukturering av vården. Nu vidareutvecklar vi denna verksamhetsmodell så att den kan tas i bruk i välfärdsområdena. Genomförandet av nivåstruktureringen av vården stöds genom att man koncentrerar och förenhetligar polikliniktjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning (som i Kårkulla kallas servicepunkter för expertteam) i regionen, bedömer behovet att utveckla HUS nuvarande psykiatriska service för personer med intellektuell funktionsnedsättning och utvecklar den kompetens som social- och hälsovården av personer med intellektuell funktionsnedsättning kräver.

Tjänster på svenska

En klient vars kontaktspråk är svenska har rätt att få alla tjänster på svenska. Välfärdsområdet ansvarar för att invånarna i området får social- och hälsovård på det språk som de har lagstadgad rätt till. Målet med projektet är att regionalt förenhetliga tjänsterna för alla klienter, oberoende av deras språkliga rättigheter.

Under projektet utvecklas servicestrukturer och verksamhetsmodeller med vilka man säkerställer de svenskspråkiga tjänsternas kontinuitet, tillgång och täckning i Nyland, konstaterar Otto Ilmonen, direktör för Kårkulla samkommun.

Till de principer som styr genomförandeprojektet hör delning av information med många infallsvinklar och gemensam reflektion kring lösningsmodeller. Projektet genomförs i nära samarbete mellan ledningen och personalen vid Nylands välfärdsområden, Helsingfors stad, samkommunerna Eteva och Kårkulla samt andra intressentgrupper inom tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning och med klienterna själva.

Vi hoppas att personalen och klienterna deltar aktivt i utvecklingen. Arbetssätten preciseras under hösten 2021. Låt oss tillsammans bygga ännu smidigare tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Nyland, så att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, säger projektexpert Tiina Hannikainen och projektchef Kati Sihvonen.

#täyttäelämää#yhdessä#sotemuutos#kevapalvelut

Mer information:

Kirsi Leväpelto                                        Otto Ilmonen                         
serviceområdesdirektör                   samkommunsdirektör
Eteva samkommun                               Kårkulla samkommun
kirsi.levapelto@eteva.fi                     otto.ilmonen@karkulla.fi
Tfn 040 304 7003                                 Tfn 02 474 310 07

Kati Sihvonen                                         Tiina Hannikainen
projektchef                                              projektexpert
kati.sihvonen@esbo.fi                       tiina.hannikainen@esbo.fi