Föredragningslistor, protokoll, tjänsteinnehavarbeslut och kungörelser

Föredragningslistorna för styrelsen, fastighetssektionen och de regionala nämndernas möten publiceras på samkommunens webbplats sju dagar innan sammanträdet. Fullmäktiges föredragningslista publiceras tio dagar innan fullmäktigemötet.

Protokollen med anvisningar om sökande av ändring finns tillgängliga på webbplatsen i två år efter justeringen.

Tjänsteinnehavarnas överklagbara delegationsbeslut hålls tillgängliga på samkommunens webbplats. Besluten publiceras tre dagar efter att beslutet fattats. Om dagen för publicering infaller på helgdag finns beslutet tillgängligt från första vardagen därefter.