Brukare

Välkommen!

Här kan du läsa om aktuella händelser, kampanjer och evenemang. Du hittar även information om Kårkullas brukarråd.

Kvalitetsmätningar för år 2020

Samtliga kvalitetsmätningar för år 2020 är öppnade. Kvalitetsmätningarna görs årligen i januari för att kunna utvärdera hela föregående år. Samtliga mätningar görs elektroniskt som webbformulär i Webropol.
Länk till brukarenkäten hittas här: Kvalitetsmätningar ur brukarperspektiv


Det rekommenderas att kommunikationsstödjande hjälpmedel används för att öppna upp frågorna. Grunden för mätningen är att mäta huruvida kvalitetskriterierna uppfyllts. Brukaren fyller i webbformuläret tillsammans med sin kontaktperson, handledare eller närstående.
Enhetschefen ansvarar för att mätningen görs inom utsatt tid. Deadline är 12.2.2021.

Kanta

Recepttjänsten används inom såväl den offentliga som den privata hälso- och sjukvården.
Tjänsten visar uppgifter om recept och de anteckningar som gjorts i dem:  
– hur länge receptet är giltigt
– hur mycket medicin som återstår att hämta ut
– när medicin senast har hämtats ut på apoteket
– doseringsanvisningar för medicinen
– vem som har gjort upp receptet
– när och var receptet har gjorts upp om receptet har förnyats.
I tjänsten kan man också begära att få ett recept förnyat.

Brukarråden

Inom Kårkulla finns det åtta brukarråd. Brukarrådet har fem medlemmar och en sekreterare. Brukarråden väljs bland alla personer som får service av Kårkulla samkommun. Sekreteraren jobbar inom Kårkulla samkommun och känner bra till Kårkulla. Den regionala nämnden utser brukarrådet för fyra år i gången.

Tidningen Omslaget

Omslaget är Kårkullas egen tidning.
I Omslaget kan du läsa artiklar, intervjuer och om vad som är på gång. Du får gärna skriva egna texter till Omslaget.

Skicka din text till informatör malin.johansson@karkulla.fi eller per post till Malin Johansson, Centralförvaltningen, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala.

Våra TV-kanaler