Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Regionala och mobila expertteam

cykel med vingar

Som en följd av välfärdsreformen upphör Kårkulla samkommun som organisation, och Kårkullas uppdrag och verksamhet övergår till de tvåspråkiga välfärdsområdena den 1.1.2023.

Regionala expertteamets service 

Kontakten initieras exempelvis via handikappservicen i hemkommunen eller via sjukvården efter ett läkarbesök eller en undersökningsperiod. Även personen själv eller någon i hens nätverk kan kontakta teamet. Servicen beviljas av välfärdsområdet. 
Expertteamets service är ämnad i huvudsak för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller annan funktionsnedsättning och för deras anhöriga. Teamet erbjuder rådgivning, handledning, stöd och information samt möjlighet till bedömningar och tester enligt överenskommelse med hemkommunen. Tjänsterna ges i servicetagarens eget hem, vid expertteamets servicepunkt eller annan verksamhetsenhet. 
Servicen är individuellt planerad och strukturerad. Teamet följer med servicetagarens utveckling samt stöder familjen och anhöriga vid servicetagarens viktiga vägskäl i livet. 
För att stöda ett helhetsmässigt habiliteringsarbete erbjuder experterna personcentrerad handledning och konsultation kring olika former av funktionsnedsättning också till externa aktörer.  
De mångprofessionella regionala expertteamen består av socialarbetare, psykolog och habiliteringshandledare.  

Socialarbetaren utreder vilken service servicetagaren/familjen är i behov av. Servicetagarens livssituation och förändringar i servicebehovet följs upp kontinuerligt. Servicetagaren och familjen erbjuds rådgivning och handledning kring socioekonomiska frågor. Socialarbetaren erbjuder stöd och handledning till familjerna gällande sociala förmåner såsom ansökningar till Folkpensionsanstalten. 

Psykologen erbjuder samtalsstöd och ger information om intellektuella- och andra funktionsnedsättningar. Psykologen kartlägger förmågor och färdigheter och gör på begäran psykologiska tester och bedömningar, samt skriver utlåtanden, intyg och rekommendationer. Servicetagaren och anhöriga erbjuds konsultation och stödinsatser vid utmanande livssituationer.  

Habiliteringshandledarens fokusområden är kartläggning, kommunikation, stimulering, utmanande beteende och kognitivt stöd. Syftet med handledningen är att utveckla servicetagarens färdigheter och stöda servicetagarens nätverk. Målet med habiliteringshandledningen är att skapa en välfungerande vardag för servicetagaren och hens nätverk. Habiliteringshandledaren kartlägger och följer upp servicetagarens färdigheter och individuella behov. 

Mobila experttjänster 

EUC erbjuder mobila experttjänster. Expert- och utvecklingscentret (EUC) ger handledning, konsultationer och fortbildning både till verksamhetsenheter och instanser. Handledning kan också ges direkt i hemmet. Personalen vid EUC samarbetar tätt med servicetagarens nätverk i sin helhet.  
Utöver ledande socialarbetare, ledande habiliteringshandledare, ledande psykolog och överläkare erbjuder följande personer mobila experttjänster:  

Musikterapeuten gör bedömningar av servicetagarens funktionella färdigheter enligt metoderna funktionsinriktad musikterapi (FMT) och/eller traditionell musikterapi som i första hand behandlar det psykiska måendet. Musikterapeuten handleder personal kring ljudmiljön på arbetsplatsen och användning av musik i vardagen. 

Nepsy-handledaren erbjuder handledning och konsultation gällande autismspektrumtillstånd (AST) och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Nepsy-handledarens insatser riktas till servicetagare, närstående och professionella med målet att skapa ett förutsägbart, innehållsrikt och hanterbart liv för servicetagaren. Nepsy-handledaren erbjuder även AST-specifika kartläggningar och sakkunskap inom områden så som sinnesavvikelser, utmanande beteende och miljöanpassningar. Nepsy-handledaren kan även ge stöd till servicetagare utan AST eller NPF men som är i behov av tydlighet och särskilt strukturerad omgivning. 

Till talterapeutens tjänster hör regelbunden uppföljning av språk- och kommunikationsutvecklingen samt handledning och habilitering. Talterapeuten undersöker och bedömer språk, tal, kommunikation, röst, ätande, sväljning samt munmotorik. Talterapeuten bedömer också behovet att ta i bruk alternativa kommunikationsmetoder då tal inte fungerar. Talterapeuten erbjuder även konsultationer exempelvis till servicetagarens anhöriga, daghem, skola eller serviceenhet. 

Fysioterapeuten gör insatser vid samkommunens regionala expertteam gällande konsultationer kring servicetagarens fysiska funktionsförmåga. Fysioterapeuten gör även bedömningar av fysioterapibehov för servicetagare vid uppgörande eller förnyande av rehabiliteringsplaner för krävande medicinsk rehabilitering som FPA anordnar. 

Ergoterapeutens tjänster handlar om att anpassa den fysiska miljön i hemmet eller i boendeenheten, ta i bruk hjälpmedel eller hitta andra lösningar som stöder servicetagaren att vara aktiv och delaktig i sin vardag. Ergoterapeuten gör även bedömningar av ergoterapibehov för servicetagare vid uppgörande eller förnyande av rehabiliteringsplaner för krävande medicinsk rehabilitering som Folkpensionsanstalten (FPA )anordnar. 

Läkare med specialkunnande inom omsorgsarbetets medicinska områden utför medicinska undersökningar, diagnostisering samt ordinationer och uppföljning av läkemedelsbehandlingar. Läkare skriver utlåtanden och intyg till olika myndigheter och kommuner samt uppgör medicinska rehabiliteringsplaner i samarbete med terapeuter. Kunnande inom nutrition, livsstil och preventiv hälsa utgör ett specialområde.