Regionala och mobila expertteam

cykel med vingar

Regionala expertteamets service  (tidigare omsorgsbyrå)

De regionala expertteamen, belägna i Jakobstad, Vasa, Närpes, Pargas, Raseborg, Helsingfors och Borgå, utgör den första kontakten till Kårkulla samkommun. Kontakten initieras exempelvis via handikappservicen i hemkommunen eller via sjukvården efter ett läkarbesök eller en undersökningsperiod. Även personen själv eller någon i hens nätverk kan kontakta teamet. Servicen beviljas av hemkommunen. 
Expertteamets service är ämnad i huvudsak för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller annan funktionsnedsättning och för deras anhöriga. Teamet erbjuder rådgivning, handledning, stöd och information samt möjlighet till bedömningar och tester enligt överenskommelse med hemkommunen. Tjänsterna ges i brukarens eget hem, vid expertteamets servicepunkt eller exempelvis på dagvårdsenhet, skola eller annan verksamhetsenhet. 
Servicen är individuellt planerad och strukturerad. Teamet följer med brukarens utveckling samt stöder familjen och anhöriga vid brukarens viktiga vägskäl i livet. 
För att stöda ett helhetsmässigt habiliteringsarbete erbjuder experterna brukarcentrerad handledning och konsultation kring olika former av funktionsnedsättning också till externa aktörer.  
De mångprofessionella regionala expertteamen består av socialkurator, psykolog och pedagogisk handledare.  

Socialkuratorn utreder vilken service brukaren/familjen är i behov av. Brukarens livssituation och förändringar i servicebehovet följs upp kontinuerligt. Brukaren och familjen erbjuds rådgivning och handledning kring socioekonomiska frågor samt kring kommunernas servicestruktur och serviceformer. Socialkuratorn erbjuder stöd och handledning till familjerna gällande sociala förmåner såsom ansökningar till Folkpensionsanstalten och till kommunen. 

Psykologen erbjuder samtalsstöd och ger information om intellektuella- och andra funktionsnedsättningar. Psykologen kartlägger förmågor och färdigheter och g ör på begäran psykologiska tester och bedömningar, samt skriver utlåtanden, intyg och rekommendationer. Brukaren och anhöriga erbjuds konsultation och stödinsatser vid utmanande livssituationer.  

Den pedagogiska handledarens fokusområden är kartläggning, kommunikation, stimulering, utmanande beteende och kognitivt stöd. Syftet med handledningen är att utveckla brukarens färdigheter och stöda brukarens nätverk. Målet med den pedagogiska handledningen är att skapa en välfungerande vardag för brukaren och brukarens nätverk. Den pedagogiska handledaren kartlägger och följer upp brukarens färdigheter och individuella behov. 

Mobila experttjänster 

EUC erbjuder mobila experttjänster inom hela samkommunen. Expert- och utvecklingscentret (EUC) ger handledning, konsultationer och fortbildning både till samkommunens verksamhetsenheter och instanser utanför samkommunen, såsom skolor och daghem. Handledning kan också ges direkt i hemmet. Personalen vid EUC samarbetar tätt med brukarnas nätverk i sin helhet.  
Utöver ledande socialkurator, ledande habiliteringshandledare, ledande psykolog och överläkare erbjuder följande personer mobila experttjänster:  

Musikterapeuten gör bedömningar av brukarens funktionella färdigheter enligt metoderna funktionsinriktad musikterapi (FMT) och/eller traditionell musikterapi som i första hand behandlar det psykiska måendet. Musikterapeuten handleder personal kring ljudmiljön på arbetsplatsen och användning av musik i vardagen. 

Autismhandledaren erbjuder handledning och konsultation gällande autismspektrumtillstånd (AST) och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Autismhandledarens insatser riktas till brukare, närstående och professionella med målet att skapa ett förutsägbart, innehållsrikt och hanterbart liv för brukaren. Autismhandledaren erbjuder även AST-specifika kartläggningar och sakkunskap inom områden så som sinnesavvikelser, utmanande beteende och miljöanpassningar. Autismhandledaren kan även ge stöd till brukare utan AST eller NPF men som är i behov av tydlighet och särskilt strukturerad omgivning. 

Till talterapeutens tjänster hör regelbunden uppföljning av språk- och kommunikationsutvecklingen samt handledning och habilitering. Talterapeuten undersöker och bedömer språk, tal, kommunikation, röst, ätande, sväljning samt munmotorik. Talterapeuten bedömer också behovet att ta i bruk alternativa kommunikationsmetoder då tal inte fungerar. Talterapeuten erbjuder även konsultationer exempelvis till brukarens anhöriga, daghem, skola eller serviceenhet. 

Fysioterapeuten gör insatser vid samkommunens omsorgsbyråer gällande konsultationer kring brukarens fysiska funktionsförmåga. Fysioterapeuten gör även bedömningar av fysioterapibehov för brukare vid uppgörande eller förnyande av rehabiliteringsplaner för krävande medicinsk rehabilitering som FPA anordnar. 

Ergoterapeutens tjänster handlar om att anpassa den fysiska miljön i hemmet eller i boendeenheten, ta i bruk hjälpmedel eller hitta andra lösningar som stöder brukaren att vara aktiv och delaktig i sin vardag. Ergoterapeuten gör även bedömningar av ergoterapibehov för brukare vid uppgörande eller förnyande av rehabiliteringsplaner för krävande medicinsk rehabilitering som Folkpensionsanstalten (FPA )anordnar. 

Läkare med specialkunnande inom omsorgsarbetets medicinska områden utför medicinska undersökningar, diagnostisering samt ordinationer och uppföljning av läkemedelsbehandlingar. Läkare skriver utlåtanden och intyg till olika myndigheter och kommuner samt uppgör medicinska rehabiliteringsplaner i samarbete med terapeuter. Kunnande inom nutrition, livsstil och preventiv hälsa utgör ett specialområde.