Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Anhöriga

Anhörigas resurser tas till vara till exempel genom att de kan vara med och bidra med fritidsprogram på boendet (exempelvis sångstunder, pysselkvällar, bistå vid utfärder) efter intresse och förmåga. I dag- och arbetsverksamheten kan anhöriga bidra med bland annat kulturella inslag.

Anhörigstrategin 2020-2023

Kvalitetsmätning ur närståendeperspektiv för år 2021

Tack till alla som svarat på kvalitetsmätning ur närståendeperspektiv i år, totalt har inkommit 143 svar.
År 2020 inkom 52 svar och år 2019 inkom 110 svar. De flesta, 50 procent, är närstående till
servicetagare i åldern 18-45 år och 28 procent av respondenterna är närstående till servicetagare i
ålderskategorin 46-64 år. De flesta är närstående till servicetagare som erhåller både fortgående
boendeservice och dag- eller arbetsverksamhet.

Resultatet från kvalitetsmätningarna finns att läsa i sin helhet här.

Pandemigruppen informerar om Covid19-vaccination

Information om coronavaccination inom Kårkulla samkommun.

Aktuellt om social- och hälsovårdsreformen

2.12.2021

Sote-förberedelserna pågår inom alla blivande välfärdsregioner och Kårkullas representanter, bl.a. ledningsgruppen och regionchefer, jobbar aktivt med i processen.

Det nyländska KEPA-projektets svenskspråkiga grupp som leds av Susanne Karlsson sammankom förra veckan, och igår den 1.12.2021 presenterades Kårkullas framtidsplaner för Mellersta Österbottens (Soite) VATE. Igår den 1.12. sammankom också en regional beredningsgrupp i Nyland under ledning av Helsingfors stad för att diskutera bl.a. funktionshinderservicens framtid. Några konkreta förslag lades dock inte fram igår utan diskussionen om de nyländska lösningarna fortsätter.

I Egentliga Finlands beredningsprocess har Kårkulla fått ett eget delprojekt, vid sidan av det nationella koordineringsprojektet för den svenskspråkiga servicen. Det här ger oss bättre insyn och påverkansmöjligheter i beredningen och är något vi har sett framemot.

På administrationen förbereds överlåtande av information om verksamheten till de åtta tvåspråkiga välfärdsområdena. Som en del av detta behandlas överlåtande av personalinformation på samarbetskommitténs möte den 7.12.2021. Kårkullas framtidsstrategi presenteras för den nya styrelsen idag den 2.12.

Otto Ilmonen, samkommunsdirektör

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.11.2021

Kårkulla samkommuns styrelse behandlade förra veckan riktlinjer för samkommunens strategi med tanke på social- och hälsovårdsreformen.

Styrelsen omfattade ledningens linjedragning att Kårkulla fokuserar sina anstängningar på att trygga den svenskspråkiga specialkompetensens fortsatta existens- och utvecklingsmöjligheter.

Utgångspunkten för strategin är följande fråga: Vad tror vi att är, utgående från den informationen vi har idag, den bästa lösningen för våra servicetagare. Svaret som vi har i dagsläget är att hålla den svenskspråkiga expertkompetensen samlat under ett och samma tak.

Att strategin fokuserar på sakkunnigtjänster betyder inte att den övriga verksamheten, såsom boende- och dagverksamheterna, skulle vara mindre viktiga eller mindre i fokus under 2022. Den sk. Kårkulla-paragrafen i sote-reformens genomförandelag är dock väldigt tydlig gällande just boende- och dagverksamheter, dessa övergår till det välfärdsområde inom vars område de är belägna. Därför behöver strategin inte fokusera på de verksamheterna, istället läggs fokus på andra områden där det också är viktigt att trygga den svenskspråkiga servicens framtid.

En arbetsgrupp har inlett sitt arbete under ledning av Susanne Karlsson, chef för expert- och utvecklingscentret, med att definiera ett utbud av framtida sakkunnigtjänster för Kårkulla. Arbetsgruppen har som målsättning att komma med ett första förslag före utgången av december 2021.

Som en del av strategiarbetet arbetar ledningen också på olika lösningar för att trygga personalens ställning i reformen och stödja medarbetarnas välbefinnande under 2022.

Vid frågor, kontakta gärna undertecknad per telefon eller e-post.

Otto Ilmonen, samkommunsdirektör
Tfn 0247 431 007
e-post otto.ilmonen@karkulla.fi

Hjälpmedel (handböcker, guider, publikationer och liknande material som FDUV har gjort eller i samarbete med andra) hittas i

FDUV materialbank