Expertteamet i Åboland

Expertteamet i Åboland (tidigare omsorgsbyrå) ger service åt kommunerna i Åboland.

Mötesrum på centralförvaltningen

Expertteamet i Åboland

Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, på expertteamets servicepunkt, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig plan för den service du ska få och stöder dig och din familj vid stora förändringar i livet.

Vi som jobbar här:

  • Socialkuratorn fungerar som länk mellan Kårkulla samkommun och hemkommunen. Socialkuratorn bereder förslag till omsorgsprogram och bereder underlag för ekonomiplanen. Därtill hör stödsamtal med brukare och anhöriga samt deltagande i olika teammöten till socialkuratorns arbetsuppgifter.
  • Pedagogiska handledaren jobbar med brukare, familjer och personal enligt socialpedagogiska och specialpedagogiska principer. Målet med arbetet är att stöda brukarens självständighet, självbestämmande och delaktighet.
  • Tjänsten som psykolog är för tillfället vakant. Till psykologens arbetsuppgifter hör att stöda brukarens psykiska välmående och att erbjuda psykologsamtal vid behov. Till psykologuppgifter hör också psykologiska testningar, bedömningar och utredningar
  • Kanslisten arbetar deltid för expertteamet i Åboland.

Kontaktuppgifter

Expertteamet i Åboland

Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Arja Edenvall

Socialkurator
Tfn 0247 431 337

Jessica Kakko

Pedagogisk handledare
Tfn 0247 431 336

Solveig Wilén

Kanslist
Tfn 0247 431 205

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun