Expertteamet i Åboland

Expertteamet i Åboland ger service åt kommunerna i Åboland.

Mötesrum på centralförvaltningen

Expertteamet i Åboland

Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, på expertteamets servicepunkt, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig plan för den service du ska få och stöder dig och din familj vid stora förändringar i livet.

Vi som jobbar här:

  • Socialarbetaren fungerar som länk mellan Kårkulla samkommun och hemkommunen. Socialarbetaren bereder förslag till omsorgsprogram och bereder underlag för ekonomiplanen. Därtill hör stödsamtal med servicetagare och anhöriga samt deltagande i olika team-möten till socialarbetarens arbetsuppgifter.
  • Habiliteringshandledaren jobbar med servicetagaren, familjer och personal enligt socialpedagogiska och specialpedagogiska principer. Målet med arbetet är att stöda hens självständighet, självbestämmande och delaktighet.
  • Tjänsten som psykolog är för tillfället vakant. Till psykologens arbetsuppgifter hör att stöda servicetagarens psykiska välmående och att erbjuda psykologsamtal vid behov. Till psykologuppgifter hör också psykologiska testningar, bedömningar och utredningar
  • Kanslisten arbetar deltid för expertteamet i Åboland.

Kontaktuppgifter

Expertteamet i Åboland

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Socialarbetare

Arja Edenvall
Tfn 0247 431 337

Habiliteringshandledare

Jessica Kakko
Tfn 0247 431 336

Kanslist

Solveig Wilén
Tfn 0247 431 205

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun