Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.
flags-1024x277

Pressinformation: Kårkulla samkommun, samkommunsfullmäktige 10.11.2022

Kårkulla samkommuns fullmäktige sammanträdde den 10 november 2022 i Tammerfors och via elektronisk mötesförbindelse (hybridmöte). Fullmäktiges avslutshälsning:

Det nyss hållna fullmäktigemötet kommer att gå till historien som Kårkulla samkommuns sista fullmäktigemöte.
Som en följd av välfärdsreformen upphör Kårkulla samkommun som organisation, och Kårkullas uppdrag och verksamhet övergår till de tvåspråkiga välfärdsområdena den 1.1.2023.

Fullmäktige beviljade ett tilläggsanslag om 1 651 874 euro i ökade kommunala betalningsandelar för täckande samkommunens ackumulerade underskott i slutet av år 2022 i enlighet med samkommunens grundavtal.

Samtliga förtroendevalda önskar uttrycka ett stort tack för de gånga 62 åren som Kårkulla samkommun varit verksam inom specialomsorgen. Under dessa år har en omfattande och högklassig service byggts upp och idag är samkommunens roll som producent av svensk service för en minoritet inom språkminoriteten helt central inom Svenskfinland. Kårkulla kommer också att minnas som en föregångare och vägvisare inom specialomsorgen i Finland i och med det omfattande utvecklings- och fortbildningsarbete som under årens lopp drivits inom samkommunen.

Efter årsskiftet kommer ansvaret för den svenskspråkiga specialomsorgen att finnas hos de sju tvåspråkiga välfärdsområdena* och Helsingfors stad. Arbetet med att bygga upp nya samarbetsmodeller mellan dessa aktörer håller på att komma igång, för att garantera att den månprofessionalism och kompetens på svenska som nu finns inom Kårkulla finns även i framtiden tillhanda för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

En avgörande faktor i framtiden kommer att vara bildandet av svenskspråkiga starka strukturer för att kunna bibehålla det gränsöverskridande specialomsorgsarbetet välfärdsområdena emellan. Kårkullas förtroendevalda önskar all lycka och välgång åt de tvåspråkiga välfärdsområdena i arbete med bevarandet av det Finlandssvenska samarbetet.

Fullmäktige önskar rikta ett stort tack till samkommunens kunniga och engagerade medarbetare som upprätthållit god vård och omsorg under ibland svåra förhållanden. Det goda samarbetet inom Kårkullas servicetagarråd och anhörigråd förtjänar också att nämnas i detta sammanhang. Fullmäktiges önskan är att dessa samarbetsformer fortsätter också framöver för att trygga att såväl medarbetare som anhöriga och servicetagarna att göra sina röster hörda för att slutprodukten skall bli möjligast bra.

För mera information,

Christer Rönnlund, fullmäktigeordförande
Tfn 040-813 1664

Otto Ilmonen, samkommunsdirektör
Tfn 0247 431 007

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.