hjärtaliten

Kvalitetsmätningar för år 2020

Samtliga kvalitetsmätningar för år 2020 är öppnade.
Kvalitetsmätningarna görs årligen i januari för att kunna utvärdera hela föregående år.
Samtliga mätningar görs elektroniskt som webbformulär i Webropol.
Länkar  till brukar-, kommun- och närståendeenkäten hittas här nedan:

Kvalitetsmätningar ur brukarperspektiv
Det rekommenderas att kommunikationsstödjande hjälpmedel används för att öppna upp frågorna.
Grunden för mätningen är att mäta huruvida kvalitetskriterierna uppfyllts.
Brukaren fyller i webbformuläret tillsammans med sin kontaktperson/handledare eller närstående.
Enhetschefen ansvarar för att mätningen görs inom utsatt tid. Deadline 12.2.2021.

Länken till Kvalitetsmätning ur kundperspekti(för kommunen) 

Kvalitetsmätning ur närståendeperspektiv (innefattande temporärboendeservice)
Kvalitetsmätning ur närståendeperspektiv görs av en eller flera närstående till brukaren.
Enhetschefen bifogar mätningens länk via e-post till närstående enligt behov.
Deadline för mätningen är 5.2.2021. Alla svar behandlas anonymt.