Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.
flags-1024x277

Pressinformation: Kårkulla samkommun, samkommunsfullmäktige 14.6.2022

Kårkulla samkommuns fullmäktige sammanträdde den 14 juni 2022 i Tammerfors och via elektronisk mötesförbindelse (hybridmöte). På mötet behandlades bland annat följande ärenden:

Bokslut och verksamhetsberättelse 2021

Räkenskapsperioden 1.1-31.12.2021 visar ett underskott om 580 296,98 euro. Fullmäktige beslöt att underskottet överförs till kontot fritt eget kapital, räkenskapsperiodens överskott/underskott.
I och med att vårdreformen verkställs från och med 1.1.2023, är räkenskapsperioden 2022 samkommunens sista räkenskapsperiod, och balanseringen av samkommunens ekonomi måste genomföras under år 2022 (se närmare nedan under punkten ”Tilläggsanslag i budgeten för år 2022”).

Fullmäktige beviljade ansvarsfrihet för förtroendeorganen och ledande tjänsteinnehavare för räkenskapsperioden. Fullmäktige godkände bokslut och verksamhetsberättelse 2021.

Personalbokslut 2021

Uppgifterna i personalbokslutet utgår från läget 31.12.2021 och är tagna ur ekonomi- och personalförvaltningens uppgifter samt ur personalutbildningens verksamhetsberättelse. I personalbokslutet ingår uppgifter om Kårkullas samkommuns personal, kvalitetsmätningar ur personalperspektiv, personalstyrkan, personalstrukturen, personalomsättningen, personalens hälsorelaterade frånvaro, företagshälsovården, pandemigruppen som stöd till personalen, personalkostnader, rekrytering inom samkommunen och arbetarskyddsverksamheten.

I personalbokslutet framkommer bland annat att Kårkulla samkommun 31.12.2021 hade 1080 anställda personer (993 anställda personer år 2020). Av de det totala antalet anställda är 862 personer tillsvidareanställda. Ur den utförda personalenkäten framgår att personalen i hög grad trivs med sina arbetsuppgifter och arbetsplats.

Kårkulla samkommuns personalkostnader år 2021 var 47 miljoner euro.

Fullmäktige godkände personalbokslutet för år 2021.

Tilläggsanslag i budgeten för år 2022

Fullmäktige godkände ett tilläggsanslag om 800 000 euro i ökade kommunala betalningsandelar för år 2022. De ökade betalningsandelarna är nödvändiga för att i enlighet med den s.k. genomförandelagens §33 (616/2021) täcka samkommunens beräknade underskott i balansräkningen före samkommunen överförs till välfärdsområdet 1.1.2023.

Information om nuläget i social- och hälsovårdsreformen

Fullmäktige informerades om nuläget i social- och hälsovårdsreformen. I samband med reformen fördelas Kårkulla samkommuns verksamhet mellan sju tvåspråkiga välfärdsområden och Helsingfors stad. Kårkulla samkommun arbetar i samverkan med de tvåspråkiga välfärdsområdena för att trygga framtiden för den svenskspråkiga funktionshinderservicen.

Mer information ger fullmäktigeordförande Christer Rönnlund

Tfn 040 813 1664

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.