Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Registrerades rättigheter

EU:s dataskyddsförordning garanterar den registrerade rättigheter som gör det möjligt för den registrerade att beställa behandling av hans eller hennes personuppgifter i ett antal situationer. Den registrerade kan utöva följande rättigheter i förhållande till Kårkulla så till vida Kårkulla samkommun fungerar som personuppgiftsansvarig för sådana registrerades personuppgifter. Rättigheternas omfattning och utövande beror på vilken grund personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. 

  • Rätt att få tillgång till uppgifterna 

Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter, som Kårkulla behandlar. 

  • Rätt att korrigera uppgifterna 

Om där finns brister eller fel i dina uppgifter, måste vi korrigera dessa utan obefogat dröjsmål. 

  • Rätt att få dina uppgifter raderade eller rätt att bli glömd

Den registrerade har i vissa situationer rätt att kräva att Kårkulla raderar uppgifter som gäller honom eller henne. Rätten är också känd under namnet rätten att bli glömd. 

Du har rätt att få dina uppgifter raderade om behandlingen baserar sig på samtycke, uppgifterna har behandlats i strid med lagen, eller uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. 

Denna rätt föreligger inte, om behandlingen av uppgifter är nödvändig för att fullgöra en lagstadgad plikt, en uppgift som gäller ett allmänt intresse, utövande av offentlig makt, eller för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

  • Rätt till begränsning av behandling 

I vissa situationer har du rätt att få den aktiva behandlingen av dina uppgifter begränsad. Till exempel om du bestrider att dina personuppgifter är korrekta, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under den tid det tar för Kårkulla att säkerställa att uppgifterna stämmer. 

  • Rätt att göra invändningar 

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter om grunden för behandlingen är uppgifter av allmänt intresse, myndighetsutövning eller berättigat intresse och du har skäl som hänför sig till din specifika situation. Du har också alltid rätt att invända mot att dina uppgifter används till direktmarknadsföring. 

  • Rätt att flytta uppgifterna från ett system till ett annat 

Du har rätt att få ut de personuppgifter du själv givit till Kårkulla i ett maskinläsbart format och du har rätt att överföra uppgifterna till en annan organisation om behandlingen baserar sig på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat. 

  • Rätt att inge klagomål  

Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndigheten i Finland är Dataombudsmannens byrå.

Utövande av rättigheter

Vill du utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta informationsskydd@karkulla.fi. Meddela åtminstone vilken rättighet du vill utöva och vilka personuppgifter din begäran gäller.

Lägg märke till att vi är tvungna att identifiera dig för att du skall kunna använda alla dina rättigheter. Därför kan vi be du att besöka vår avdelning och styrka din identitet. Du behöver en identitetshandling, såsom ett körkort eller identitetskort, då du besöker avdelningen. 

I princip är det avgiftsfritt att utöva en rättighet. Om den registrerades begäranden är uppenbart omotiverade eller orimliga, eller om de framförs på återkommande sätt, kan Kårkulla antingen vägra att tillmötesgå begäran eller ta ut 30 € för det.