Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Förtroendevalda

Register över Kårkulla samkommuns förtroendevalda

 1. Personuppgiftsansvarig  

Kårkulla samkommun  

Kårkullavägen 142 , 21610 Kirjala 

info@karkulla.fi

 1. Den personuppgiftsansvariges representant 

Samkommunsdirektör

Kårkulla samkommun, centralförvaltning

Kårkullavägen 142 , 21610 Kirjala 

 1. Den personuppgiftsansvariges andra kontaktperson(er)  

Förvaltningssekreterare Nina Taxell-Ahlbäck

Kårkullavägen 142 , 21610 Kirjala 

E-post: nina.taxell-ahlback(a)karkulla.fi

 1. Dataskyddsombud 

E-post dataskyddinformationsskydd@karkulla.fi

5. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter  

Avsikten med hanteringen av förtroendevaldas personuppgifter är de praktiska arrangemangen kring olika organmöten och utbetalning av arvoden till förtroendevalda. Registret är avsett för internt bruk inom samkommunen.

 1. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter  

Behandling av personuppgifter baserar sig på artikel 6 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Behandlingen är nödvändig för att fullgöra arbetsgivarens rättsliga förpliktelser (Kommunallagen 410/2015).

 1. Kategorier av personuppgifter

Följande information om den registrerade behandlas i registren:  Förtroendevaldas namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personsignum, partitillhörighet, yrke, beskattningskommun, bankkonto.

8. Lagringstiden för personuppgifterna

Registret över förtroendevalda förvaras varaktigt, i enlighet med Arkivbildningsplanen.

 1. Uppgiftskällor 

UpUppgifterna fås av den registrerade.

 1. Mottagare av personuppgifter 

De förtroendevaldas namn och parti publiceras på samkommunens webbplats. Information såsom adress, e-postadress och telefonnummer publiceras endast med den förtroendevaldas samtycke.

 1. Överföring av personuppgifter utanför EU och EES och grunderna till överföringen  

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

 1. Principer för skyddet av personuppgifter  

Den digitala och manuella användningen av registret är begränsat till de personer i personalen som behöver det i sina arbetsuppgifter. Personalen har tystnadsplikt.

 1. Automatiserat beslutsfattande  

Inga automatiserade beslut fattas inom samkommunen i nuvarande läge. 

 1. Den registrerades rättigheter  

EU:s dataskyddsförordning garanterar den registrerade rättigheter som gör det möjligt för den registrerade att beställa behandling av hans eller hennes personuppgifter i ett antal situationer. Information om den registrerades rättigheter finns här: https://karkulla.fi/dataskydd/registrerades-rattigheter/