Expert- och utvecklingscentret

Expert- och utvecklingscentrets (EUC) arbetsteam har fördjupad och specialiserad kunskap gällande mångfacetterade problemställningar kring den fysiska, psykiska och sociala hälsan samt utmanande beteende. Vi utgår från brukarens livssituation i sin helhet och målet med det mångprofessionella arbetet är att förbättra brukarens livskvalitet på alla delområden. Rehabiliteringen ska leda till ökad förmåga till självständighet och livshantering. EUC har sin bas i Pargas i anslutning till Vårdhemmet. Många tjänster förverkligas som mobila tjänster inom hela samkommunen. De EUC-anställda ger handledning, konsultering och utbildning både till samkommunens enheter och till instanser utanför såsom skolor, daghem eller direkt i hemmet. Expert- och utvecklingscentret består av tre olika team; kliniska teamet, expertteamet och utvecklingsteamet.

Här hittar du kontaktuppgifter till EUC


 

Kliniska teamet

Det kliniska teamet består av en undersökningsavdelning, en rehabiliteringsenhet samt specialenheter med inriktning på autismkunnande och psykosocialvård. 

Läs mer

Undersökningsavdelningen och rehabiliteringsenheten erbjuder omfattande utredningar, undersökningar och kartläggningar av personens somatiska, psykiska och fysiska tillstånd. EUC:s specialenheter med inriktning på autismkunnande och psykosocialvård erbjuder i första hand långtidsrehabilitering för personer som behöver en mera omfattande vård än vad öppenvården kan erbjuda. Det kliniska teamet samarbetar tätt med expertteamets sakkunniga. 


Expertteamet

Vid expertteamet arbetar läkare, ledande kurator, ledande psykolog, ledande terapeut, pedagogisk handledare, fysioterapeut, musikterapeut samt regionala autismhandledare och talterapeuter i Österbotten och södra Finland.

Läs mer

Till teamet hör även konsulterande tandläkare, tandskötare och ögonläkare. Expertteamet erbjuder utbildning, handledning och konsultationer vid behov på hemorten i brukarens nätverk. Experterna deltar i brukarnas habilitering genom regelbunden uppföljning samt genom att utföra undersökningar samt skriva utlåtanden och rekommendationer. Expertteamet har utöver fördjupad kunskap kring personer med utvecklingsstörning även annan specialkunskap, exempelvis inom autism, kommunikation, förebyggande av utmanande beteende, sexuell hälsa, åldrande och demens.

 


Utvecklingsteamet

Utvecklingsteamet vid Expert- och utvecklingscentret (EUC) består av kvalitetsutvecklare, utvecklare av boende och utvecklare av arbets- och dagverksamhet. Vi stöder samkommunens kärnverksamhet enligt nationella och internationella riktlinjer. Modeller för personcentrerad planering och bedömning av funktionsförmågan utvecklas. EUC:s utvecklingslinje initierar utvecklingsprojekt som berör hela samkommunen och fungerar som verkstad för organisationens kvalitetsarbete. Vi arbetar för att certifiera vår verksamhet som fyller kraven i ISO 9001 standarden och som stöd för det arbetet används en webbaserad programvara IMS ( Integrated Management System). Målsättningen är att alla inom organisationen ska få stöd i sitt arbete genom att processerna förtydligats i arbetsverktyget IMS.

Läs mer

Utvecklarna deltar i flera externa nätverk och har kontakter med olika aktuella projekt kring olika substansområden. Nya rön och nationella trender hämtas till verksamheten. Genom produktutvecklingen har serviceformerna strukturerats, detta är en långsiktig process där nya behov och trender fångas upp för att stöda utvecklandet av servicen så att produkterna blir så individuella som möjligt. Utvecklarna fångar upp hela samkommunens behov, och är en länk i processen att föra god praxis vidare.

Utvecklarnas kontaktytor inom verksamheten berör hela samkommunen på olika nivåer. Det handlar om brukarkontakt, anhörigkontakt, besök till enheter och arbetsplatsmöten, kontakt med ledning av verksamhet, samarbete med experter samt kontinuerlig kontakt med ledningsgrupp och styrelsen.

Utvecklarna använder sig av den s.k. Stockholmsmodellen för bedömning av funktionsnivå och vårdtyngd vid fastställande av vårdtyngdskategori. Till bedömningstillfällena inbjuds kommunernas socialarbetare. Utvecklarna fortsätter att hålla kontakt med bedömningskansliet i Stockholms stad för kontinuerlig utveckling och handledning av bedömningsinstrumentet. Instrumentet har fått uppmärksamhet på nationell nivå.

 

Kvalitetsarbete- mot en ständig förbättring

Kårkulla samkommuns kvalitetsarbete inleddes år 2000 på initiativ av samkommunens styrelse. En central ambition var att utveckla en kvalitetshandbok som kunde användas i det dagliga arbetet. Tanken är att kvalitetshandboken ska utgöra instrument för att kartlägga krav och förväntningar kring service hos tre olika parter; de som producerar service (personalen), de som tar emot service (brukare) och de som betalar för servicen (kommuner, FPA, försäkringsbolag etc.). Kvaliteten säkras genom att samkommunen regelbundet och systematiskt för dialoger och ingår överenskommelser (säsongssamtal med brukare, utvecklingssamtal med personal etc.) med de olika parterna, samt mäter, analyserar och följer upp vad dessa har ansett om kvalitet i servicen.

Kvalitetsarbetet utgår ifrån den enskilda brukaren, helt i enlighet med kraven att erbjuda socialvård av god kvalitet utifrån brukarens behov, i lagen om brukarens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000). Säsongssamtalet används som metod för att kunna kartlägga brukarnas behov och önskemål. Säsongssamtalen förs mellan brukaren och hans/hennes kontaktperson bland personalen 1-4 gånger per år. Arbetsmaterial och arbetssätt för hur säsongsamtalet förs, utvecklas genom personcentrerad planering (PCP). I vissa fall kan brukaren behöva en företrädare som hjälper honom/henne att framföra sina önskningar och behov. I samband med det sista säsongssamtalet genomförs en kvalitetsmätning.

 

© 2019 Kårkulla samkommun