Valfrihet för våra brukare finns redan idag

Sofia Ulfstedt | 11.5.2017

Efter det att lagförslaget om valfriheten i social- och hälsovårdsreformen gavs till riksdagen har det i media stått att Kårkulla inte kan fortsätta som samkommun. Det att Kårkulla inte kan fortsätta som samkommun har varit klart redan då det stora lagpaketet om reformen kom så det är ingenting nytt. Alla samkommuner upplöses ifall reformen blir av. Det är alltså inte valfrihetslagen som gör att Kårkulla inte kan fortsätta som tidigare. Frågan är i hurdan form denna service i framtiden kommer att vara.

Jag ser det ändå som väldigt viktigt att den svenskspråkiga servicen till personer med funktionsnedsättning fortsätter över landskapsgränserna därför att det krävs en viss volym, kritisk massa, för att man ska kunna upprätthålla den specialkunskap området kräver. Om vi splittras på de fyra landskap vi har verksamhet i, blir volymerna per landskap för små för att denna specialkunskap ska kunna upprätthållas på svenska. Att det per automatik skulle finnas svenskspråkiga experter i finsk eller tvåspråkig regi tror jag inte på. Den nya specialomsorgslagen gällande självbestämmanderätt som förutsätter kontinuerlig handledning och stöd av medicinsk, psykologisk, och socialarbetarexpertis till boendeenheter talar ytterligare för att expertisen på svenska måste bibehållas. Det finns ”plan A” och ”plan B” för hur man kunde hålla samman servicen, där plan A går ut på att vi får en förordning där ett landskap får ansvar över servicen till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning, i enlighet med §11 Tjänster som samlas till större helheter i lagförslaget om ordnande av social- och hälsovård. Plan B skulle innebära att landskapen gör ett samarbetsavtal kring denna service. Det vi vet är att brukarna och deras behov kvarstår, vårdpersonalen med den specialkompetens uppgiften kräver kvarstår och fastigheterna kvarstår, så det är formen och ägarstrukturen som ändrar medan det praktiska långt fortsätter som tidigare.

Valfrihet finns redan idag för de brukare som får service av oss. Man talar ofta felaktigt om Kårkullas monopol. Trots att vi idag är en samkommun står det kommunen och därmed brukaren fritt att välja service av annan producent. Det är välkommet med fler producenter av denna service så valmöjligheten blir ännu större för brukarna, men eftersom antalet brukare är så litet nationellt sett behöver det finnas ett helhetsansvar över denna service för att trygga just det svenskspråkiga i servicen. Det att våra brukare kommer att omfattas av personlig budgetering innebär att de på basen av behov av vård och stöd tilldelas en given summa pengar för detta ändamål och med den får de själva (med stöd) välja sin service. Det är väldigt långt så redan idag eftersom det för varje brukare görs upp individuella planer för att tillgodose deras behov och önskemål, men på detta sätt är det tänkt att deras självbestämmande får ännu större tyngd.

 

© 2019 Kårkulla samkommun