Samkommunsstyrelsen 25.11.2016


Pressmeddelande

Kårkulla samkommun föreslår att Egentliga Finland utses till nationell aktör för svenskspråkiga tjänster för personer med funktionsnedsättning

 

Under den gångna veckan har Kårkullas ledning träffat både inrikesminister Paula Risikko och hörts av riksdagens social- och hälsovårdsutskott angående sote-reformen och ändringen av sociallagen.

 

Kårkulla samkommun har idag ett nationellt ansvar för den svenskspråkiga omsorgen för personer med utvecklingsstörning. Om den nuvarande specialomsorgen på svenska splittras till de fem landskap den nu har medlemskommuner i, kommer volymerna att bli för små för att den sakkunskap som krävs inom området, ska kunna upprätthållas.

- För att garantera tillgången till service på svenska för personer med funktionsnedsättning, bör det i lag stiftas om dylik service över landskapsgränserna, konstaterar Kårkullas styrelseordförande Veronica Hertzberg.

- Enligt lagförslaget kan socialtjänster på regional och nationell nivå sammanslås om det behövs för att säkerhetsställa specialkunnandet och därmed klientsäkerheten och tjänsternas kvalitet. För att säkra tillgången till kvalitativ vård och omsorg för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning behöver det i lag stiftas att ett landskap har organiseringsansvar för service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning. I lagen 11 § 3 mom. om ordnande av social- och hälsovård föreslår vi att Egentliga Finlands landskap är den aktör som ansvarar för svenskspråkig funktionshinderservice enligt socialvårdslagen 14 § 2 mom. 1 och 2, säger samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt.

- Det specialkunnande inom flera områden, den skicklighet och det kunnande som tjänsterna kräver finns idag i huvudsak inom Kårkulla samkommuns organisation i Pargas. För att man ska kunna upprätthålla och utveckla den nödvändiga kompetensen är det därför mest ändamålsenligt att landskapet Egentliga Finland utses till nationell aktör då landskaps- och social- och hälsovårdsreformen träder i kraft, poängterar Hertzberg.

 

Mer information ger:StyrelseordförandeVeronica Hertzberg, tfn 050 581 9924

 

 

© 2015 Kårkulla samkommun