Nuvarande regering lär inte ro i land med reformen

Grundlagsutskottet har på fredagen (1.6.18) gett sitt utlåtande gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården. I utlåtandet kan man läsa att det ännu krävs väsentliga förändringar i förslagen innan de kan godkännas. De största frågetecknen handlar om finansieringen, tidtabellen och dataskyddet.

Enligt grundlagsutskottet finns det skäl att i valfrihetslagen ta in bestämmelser som bättre än i den nu föreslagna lagen säkerställer att landskapet har en tillräcklig egen produktion av social- och hälsovårdstjänster. Landskapen måste garanteras tillräckliga ekonomiska resurser, så att de kan med säkerhet kan trygga tillräckliga social- och hälsotjänster för alla invånare på det sätt som grundlagen kräver. Vidare har grundlagsutskottet konstaterat att bestämmelserna om olika element i valfrihetssystemet, exempelvis kundplanen, direktvalstjänsterna, kundsedeln, den personliga budgeten och underleveranserna inte är tillräckligt exakta till alla delar och inte garanterar rättsskyddet. Gällande bestämmelserna om skydd för personuppgifter är lagförslaget överlag till väsentliga delar bristfälligt. De språkliga rättigheterna måste tillgodoses bättre än i den nu föreslagna lagen eftersom valfriheten ska förverkligas på lika grunder för såväl svensk- som finskspråkiga.

Att landskaps och social- och hälsovårdsreformen i sin helhet skulle träda i kraft i januari 2020 känns alltmer som en utopi. Nuvarande regering lär inte ro i land med reformen så det återstår att se hur nästa regering agerar i frågan.

Sofia Ulfstedt, samkommunsdirektör

Läs utlåtandet här

© 2019 Kårkulla samkommun