Förtroendeorganens föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistorna för styrelsens och de regionala nämndernas möten publiceras på samkommunens webbplats
sju dagar innan sammanträdet. Fullmäktiges föredragningslista publiceras tio dagar innan fullmäktigemötet.

Protokollen med anvisningar om sökande av ändring finns tillgängliga i samkommunens allmänna datanät efter justeringen.

 

Läs mera

 

 

Tilläggsuppgifter:

Förvaltningssekreterare Carola Isaksson Tfn 0247 431 217
E-post: carola.isaksson@karkulla.fi


Här hittar du fullmäktiges, styrelsens och de regionala nämndernas föredragningslistor och protokoll:
Fullmäktige
Styrelsen
Nämnden för Åboland
Nämnden för Nyland
Nämnden för Österbotten


Tjänsteinnehavares beslutsprotokoll

En förteckning över tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll som fattats med stöd av bestämmelserna i samkommunens förvaltningsstadga finns tillgängliga i samkommunens allmänna datanät från följande måndag efter att beslutet fattats. Om måndagen infaller på helgdag finns beslutet tillgängligt från första vardagen därefter

Läs mer

Tilläggsuppgifter:

Förvaltningssekreterare Carola Isaksson

Tfn 0247 431 217
E-post: carola.isaksson@karkulla.fi

© 2015 Kårkulla samkommun