Förtroendeorganens föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistorna för styrelsens och de regionala nämndernas möten publiceras på samkommunens webbplats
sju dagar innan sammanträdet. Fullmäktiges föredragningslista publiceras tio dagar innan fullmäktigemötet.

Protokollen med anvisningar om sökande av ändring finns tillgängliga i samkommunens allmänna datanät efter justeringen.

 

Läs mera

 

 

Tilläggsuppgifter:

Förvaltningssekreterare Carola Isaksson Tfn 0247 431 217
E-post: carola.isaksson@karkulla.fi


Här hittar du fullmäktiges, styrelsens och de regionala nämndernas föredragningslistor och protokoll:
Fullmäktige
Styrelsen
Revisionsnämnden
Nämnden för Åboland
Nämnden för Nyland
Nämnden för Österbotten


Tjänsteinnehavares beslutsprotokoll

En förteckning över tjänsteinnehavarnas delegationsbeslut som fattats med stöd av bestämmelserna i samkommunens förvaltningsstadga och i vilka ändring kan sökas med stöd av kommunallagen finns tillgänglig i samkommunens allmänna datanät från följande måndag efter att beslutet fattats. Om måndagen infaller på helgdag finns beslutet tillgängligt från första vardagen därefter. Delegationsbesluten finns i sin helhet tillgängliga på centralförvaltningen och på omsorgsbyråerna i resp. region (se kontaktuppgifter i "Samkommunens kungörelser / "Delgivning av protokoll och beslut").

Läs mer

Delegationsbeslut 19 - 23.3.2018
Delegationsbeslut 12-16.3.2018
Delegationsbeslut 5 - 9.3.2018

Tilläggsuppgifter:

Förvaltningssekreterare Carola Isaksson

Tfn 0247 431 217
E-post: carola.isaksson@karkulla.fi

© 2015 Kårkulla samkommun