Förtroendeorganens föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistorna för styrelsens och de regionala nämndernas möten publiceras på samkommunens webbplats
sju dagar innan sammanträdet. Fullmäktiges föredragningslista publiceras tio dagar innan fullmäktigemötet.

Protokollen med anvisningar om sökande av ändring finns tillgängliga i samkommunens allmänna datanät efter justeringen.

 

Läs mera

 

 

Tilläggsuppgifter:

Förvaltningssekreterare Carola Isaksson Tfn 0247 431 217
E-post: carola.isaksson@karkulla.fi


Här hittar du fullmäktiges, styrelsens och de regionala nämndernas föredragningslistor och protokoll:
Fullmäktige
Styrelsen
Revisionsnämnden
Nämnden för Åboland
Nämnden för Nyland
Nämnden för Österbotten


Tjänsteinnehavares beslutsprotokoll

Tjänsteinnehavarnas överklagbara delegationsbeslut hålls tillgängliga i samkommunens allmänna datanät. Besluten publiceras tre dagar efter att beslutet fattats. Om dagen för publicering infaller på helgdag finns beslutet tillgängligt från första vardagen därefter.

Läs mer


 


Samkommunsdirektören

Ekonomidirektören

Chefen för EUC
Beslut 39 / 6.6.2019
Beslut 36 / 3.6.2019
Beslut 35 / 3.6.2019
Beslut 34 / 3.6.2019
Beslut 33 / 3.6.2019
Beslut 32 / 3.6.2019
Beslut 31 / 20.5.2019

Personalchefen
Beslut 54 / 20.5.2019

Verksamhetschefen
Beslut 15 / 11.6.2019

Regionchefen i västra Nyland

Regionchefen i mellersta Nyland
Beslut 23 / 19.6.2019
Beslut 22 / 5.6.2019

Regionchefen i östra Nyland

Regionchefen i Åboland

Regionchefen i mellersta och södra Österbotten
Beslut 40 / 20.5.2019
Beslut 41 / 20.5.2019

Regionchefen i norra Österbotten
Beslut 39 / 21.5.2019
Beslut 41 / 10.6.2019

 

 

 

 

 

 

© 2019 Kårkulla samkommun