Enheter

Kårkulla samkommun har 43 serviceenheter med cirka 100 verksamhetsställen från Karleby i norr till Borgå i öst. Nedan hittar du presentationer över enheterna.

KUR serviceenhet

REGION
Åboland

Kontaktuppgifter

KUR serviceenhet

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
Tfn 0247 431 301
Tfn 0247 431 277

Enhetschef

Jeanette Eriksson
Tfn 0247 431 291
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Isabella Gröndahl-Engström
Tfn 0247 431 279

KUR serviceenhet erbjuder  kris-, undersöknings- och rehabiliteringsperioder för personer med intellektuella och övriga funktionsnedsättningar. Enheten hör till Expert- och utvecklingscentret (EUC), som är expertenheten vid Kårkulla samkommun, med centraliserat ansvar för samkommunens specialservice, konsultationer och utbildningar. 

KUR-huset är indelat i fyra moduler i vilka det finns utrymme för tre brukare per modul. Huset har tolv brukarplatser, men antalet inskrivna brukare varierar beroende på behovet.

I fysisk anslutning till KUR-huset finns experternas mottagningsrum, vilket möjliggör dagliga expertinsatser. Till expertteamet hör läkare, psykolog, pedagogisk handledare, fysioterapeut, ergoterapeut, musikterapeut och socialkurator. KUR serviceenhet är beläget på en lugn plats nära naturen.

Brukarnas självbestämmanderätt och delaktighet samt stödjande av deras individuella styrkor är ti vårt arbetssätt.

Personal

Personalen på KUR serviceenhet leds av en enhetschef. Det mångprofessionella teamet består av sjukskötare, handledare och vårdare, som med sin specialkunskap arbetar morgon-, kvälls- och nattskift. Till KUR serviceenhet hör även personal på dagverksamheten Regnbågen.

Krisvård

Krisvård erbjuds för brukare med akut behov av vård, exempelvis vid en kris i familjen eller en ohållbar livssituation.

Krisvården omfattar en heltäckande kartläggning av brukarens vårdbehov, vilken görs av EUC:s multiprofessionella expertteam i samråd med brukarens nätverk i hemregionen, och utmynnar i en skräddarsydd plan. Vården innefattar oftast utökade personalresurser och dagliga expertinsatser.

Den fortsatta vården planeras under vistelsen i aktivt samarbete med brukarens nätverk. En krisperiod varar i en eller flera veckor och övergår ofta i en rehabiliteringsperiod innan brukaren återvänder till hemregionen.

Undersökningsperiod

En undersökningsperiod omfattar undersökningar, utredningar och kartläggningar av brukarens somatiska, psykiska och sociala hälsa. Servicen innehåller vård och omvårdnad, kontroll och utvärdering av läkemedelsbehandling, terapeutbedömningar, utredning av kommunikation och hjälpmedelsbehov samt individuellt anpassad daglig sysselsättning.

Till servicen hör även utvärdering av brukarens egen boende- och verksamhetsmiljö i samarbete med hemregionen. Undersökningar och utredningar görs av EUC:s expertteam samt konsulterande talterapeut, tandläkare, tandskötare och ögonläkare. Vid behov finns även tillgång till neurolog, psykiater och gynekolog samt externa undersökningar såsom laboratorietjänster, ultraljud, EEG, EKG och röntgen. Undersökningsperioden planeras i förväg utgående från brukarens individuella behov, som utvärderas av EUC:s multiprofessionella team i samarbete med brukaren och hens nätverk i hemregionen.

Perioden varar i en eller flera veckor och utmynnar i utlåtanden och rekommendationer gällande fortsatt vård, rehabilitering och service.

Rehabiliteringsperiod

Målsättningen med en rehabiliteringsperiod är att brukaren ska återfå sin optimala fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga, för att kunna återvända till en individuellt anpassad boendeform och sysselsättning på sin hemort. För perioden uppgörs en individuell habiliteringsplan med både kort- och långsiktiga mål. Under rehabiliteringsperioden prövar brukaren olika former av boende inom KUR serviceenhet samt dagverksamhet.

Expertteamet vid EUC deltar i brukarnas rehabilitering och habilitering i form av regelbunden uppföljning samt genom att utföra undersökningar, skriva utlåtanden och rekommendationer. Rehabiliteringsperioden genomförs i aktivt samarbete med brukarens nätverk i hemregionen och varar vanligtvis från en till flera månader. Perioden föregås ofta av en undersöknings- eller krisperiod.

 

Kårkullavägens serviceenhet

REGION
Åboland

Kontaktuppgifter

Seniorboende i Kirjala

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
Tfn 0247 431 263 

Vik. Enhetschef

Kristel Ölander
Tfn 0247 431 262
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Tfn 0247 431 263

Kårkullavägens serviceenhet erbjuder seniorboende. Sammanlagt finns 12 platser.

På Kårkullavägens serviceenhet som öppnade hösten 2019 bor 12 brukare med olika grader av funktionsnedsättningar. Majoriteten är seniorer och har bott på Kårkullabacken i Kirjala i många år, en del rentav från första början då Kårkulla startade sin verksamhet.

På vår enhet strävar vi efter att erbjuda meningsfull och mångsidig, livsorienterad service enligt brukarens behov och önskemål. Seniorverksamheten i vårt hem är något som väger tungt hos oss och därmed ständigt beaktas och utvecklas.

Personalen erbjuder omsorg, stöd och uppmuntran i olika grad och på olika sätt. Baserat på brukarens behov, IP-plan och omsorgsprogram skräddarsys stödet/omsorgen för varje brukare. Personal finns på plats dygnet runt för att se till att en god omsorg och kvalitet efterföljs.

Vi vill att brukarna ska ha ett tryggt och lugnt hem med egna rum byggt på delaktighet, medvärde och respekt och en god omsorg som är anpassad på individnivå. Boendet är trots allt ett seniorboende och här betonas lugnet, trivseln, den omkringliggande naturen och hälsan. Vårt mål är att brukarna ska kunna bo hemma så länge som möjligt, samt själva påverka sitt innehåll i livet så långt som möjligt.

Seniorboendet med sina tre "vingar" och en personalstyrka på 12 finns på Kårkullabacken i Kirjala.

Triangelns serviceenhet

REGION
Åboland

Kontaktuppgifter

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Triangeln gröna sidan: tfn 0247 431 294
Triangeln röda sidan: tfn 0247 431 240
Triangeln blåa sidan: tfn 0247 431 296
Kojan (stora): tfn 0247 431 338
Kojan (lilla): tfn 0247 431 257

Enhetschef  

Heidi Ehrnström
Tfn 0247 431 310
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Triangeln: Åsa Bergman
Tfn 0247 431 247
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Triangelns serviceenhet hör till Expert- och utvecklingscentret och har två boendeenheter vid Kårkulla vårdhem.

Vi är en enhet för personer med grav utvecklingsstörning samt för personer med autism.  Triangelns serviceenhet är uppdelad i två olika enheter: Triangeln och Kojan. Sammanlagt har vi 22 platser.

På Triangelns serviceenhet arbetar vi för att ge våra hyresgäster en meningsfull, kvalitativ och trygg vardag. Det gör vi genom individanpassat stöd, där vi utgår från brukarens självbestämmande rätt, behov och förutsättningar.

Vi strävar efter att hitta metoder och hjälpmedel som ger stöd i att vardagen blir begriplig, hanterbar och meningsfull.

BRUKARDELAKTIGHET

Här ser vi till att alla är delaktiga i sin vardag och att självbestämmanderätten förverkligas. Vi ser till att alla får mycket fysisk aktivitet, utomhusvistelse och deltar i vardagssysslorna på enheten. Utöver det har vi gemensamma musikstunder, gör utfärder, åker bil, handlar och så vidare.

LOKALITETER OCH PERSONAL

Triangeln är uppdelad i tre sidor där det bor fem brukare per avdelning. Alla har egna stora rum och egen toalett med dusch. På den ena sidan finns det även ett litet kök i varje rum. Vi har också en gemensam bastu. Alla sidor har en egen liten bakgård.

På Triangeln finns det personal dygnet runt. Nattetid finns det en vakande och en sovande natta.

Kojan är uppdelad i två sidor. I Kojan finns lägenheter och gruppboende. Alla har egna stora rum och egen toalett med dusch. Kojan har egen dagverksamhet som kallas Karusellen. Karusellen är för personer med autism och verksamheten är anpassad individuellt enligt varje person. 

 

Bläsnäs serviceenhet

REGION
Åboland

Kontaktuppgifter

Peppargränd: Peppargränd 8, 21600 Pargas
tfn: 0247 431 332
Skansvägen: Skansvägen 16, 21600 Pargas
Hus 1: tfn 0247 431 333
Hus 2: tfn 0247 431 334

Enhetschef

Cecilia Salonius
Tfn 0247 431 219
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Ramona Lindroos
Tfn 0247 431 333
Skansvägen 16, 21600 Pargas
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Skansvägens boende erbjuder seniorverksamhet.

Bläsnäs serviceenhet består av två verksamhetspunkter i Pargas, Peppargränd och Skansvägen.

PEPPARGRÄND

På Peppargränd bor totalt 15 personer, uppdelat på tre moduler. Alla moduler har en egen ingång och egen terrass. På Peppargränd strävar vi efter att skapa ett kvalitativt tryggt och självständigt hem för alla brukare. Vi lyfter fram de individuella behoven av stöd och handledning och strävar efter att tillgodose varje brukares behov. Att upprätthålla en god hälsa hos de som bor på Peppargränd är ett mål i vardagen och som en del av denna process satsar vi mycket på promenader utomhus. Därtill strävar vi efter att alla på sitt sätt ska få bestämma över de angelägenheter som berör vardagen.

Brukardelaktighet

Genom säsongssamtalen lyfter vi upp brukarnas önskemål och behov. Alla deltar på sitt sätt i de vardagliga sysslorna på boendet, d.v.s. matlagning, städning, inredning av det egna rummet e.t.c. Brukarna har möjlighet att göra alla de val de har kapacitet till, d.v.s. val av kläder, val av mat, dryck e.t.c. På boendet lyfter vi upp kvaliteten i vardagen.

Vi försöker forma vardagen utgående från brukarnas behov och önskemål. Lyssna på musik, se på TV, läsa tidning, pyssla, laga mat, baka, ut och gå är saker som ingår i vardagen på Peppargränd. Vi har även en bastu på enheten, som för en del är ett viktigt inslag i vardagen. Därtill har brukarna ofta besök av anhöriga och en del av brukarna deltar i klubbar utanför den egna enheten.

Lokaliteter och personal

Huset är uppdelat på tre modulen, en del är utformad som ett lägenhetsboende, varav alla sex lägenheter har eget kök. De sex lägenheterna har också ett gemensamt utrymme.

En modul är utformad som en mindre grupp med fyra rum med gemensamt kök och gemensamt vardagsrum. En del är utformat som ett gruppboende med fem rum med gemensamt allmänutrymme i vilket det ingår kök.

I huset finns det även en gemensam bastuavdelning.

På Peppargränd finns det alltid personal på plats, men största bemanningen finns på plats på morgontimmarna, kvällarna samt på veckosluten. Detta för att många av Brukarna ännu har dagverksamhet.

SKANSVÄGEN

I boendets målsättning vill vi lyfta fram självbestämmandet, jämlikheten, delaktigheten och individualiteten. Vi strävar efter att forma närmiljön efter personernas behov och erbjuder olika möjligheter enligt deras livscykel.

Vi strävar efter att utveckla servicen enligt de individuella behoven. Boendet står inför nya utmaningar i takt med att personernas ålder stiger, detta innebär ett nära samarbete med bland annat dagverksamheten. Tillsammans funderar vi över hur vi på bästa sätt kan erbjuda en lugn övergång till den kommande pensionen. På Skansvägen bor också personer som ännu är i aktiv ålder och kommer att ha flera aktiva år kvar inom dagverksamheten.

Vi strävar efter en god kvalitet i vardagen och uppmuntrar till upprätthållandet av de sociala kontakterna utanför det egna boendet. Vi strävar till att erbjuda de äldre en lugn tillvaro hemma och vi ger en god grundvård och god medicinsk omvårdnad för de som det behöver. Vårt mål är att personerna ska kunna bo hemma så länge som möjligt, samt själva påverka sitt innehåll i livet så långt som möjligt.

I boendena deltar alla i de sysslor som ett hem kräver, det finns personal dygnet runt, de tider personerna är hemma.

Boendet består av två parhus samt en liten lägenhet med egen ingång, boendet är beläget centralt.

 

Morrestorns serviceenhet

REGION
Åboland

Kontaktuppgifter

Tennbyvägen 42 bst. 13, 21600 Pargas

Enhetschef

Marjo Lepistö-Grönroos
Tfn 0247 431 312
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Hedda Granit
Tfn 0247 431 380
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Lägenhetsboende

Tennbyvägen 42, 21600 Pargas
Tfn 0247 431 328

Stödboende

Tfn 0274 431 329

Pjukala elevinternat

Pjukalavägen 134, 21600 Pargas
Tfn 0247 431 330

Morrestorns serviceenhet erbjuder boendeverksamhet: lägenhetsboende, stödboende, elevinternat och korttidsvård för barn.

Verksamheten på enheten är mycket varierande eftersom Morrestorns verksamhet erbjuder mångsidig service. Brukarna är från 10-70 år gamla. Enheten kännetecknas av verkliga möten mellan brukarna och personal i vardagliga situationer. Vi visar respekt för brukarna i deras val och uppmuntrar dem till egna värdringar.

Brukardelaktighet

Alla brukare har en egen kontaktperson, säsongssamtal sker 1-2 ggr/år. Säsongssamtalet är det viktigaste verktyget i vårt arbete där vi konkret kan se om vi har lyckats fånga brukarnas tankar och önskemål gällande servicen.

De vardagliga mötena mellan personal och brukaren ger personalen möjlighet att veta hur brukaren mår och ifall han behöver mera stöd eller har andra önskemål beträffande servicen.

Lokaliteter och personal

Lägenhetsboendet finns i Tennby i ett höghus. Boendet består av nio lägenheter i olika storlekar för brukare samt en trerummare för kansliet och gemensamt bruk. Stödboendelägenheterna finns på olika håll i Pargas.

Elevinternatet finns i Pjukala i f.d. Åbolands folkhögskolas utrymmen. Internatet är ca tre km från Pargas centrum med tillgång bl.a. till strand och strandbastu. Korttidsvården för barn använder samma utrymmen.

Personal finns på plats på kvällar, nätter och veckoslut. På vardagarna är brukarna på arbete eller i skolan. För dem som har nått pensionsåldern ger vi också personligt anpassat stöd dagtid.

Fyrväpplingens serviceenhet

REGION
Åboland

Kontaktuppgifter

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Fyrväpplingen: tfn 0247 431 266/268

Vik. Enhetschef

Susanna Agge
Tfn 0247 431 287
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Daniela Lehtonen
Tfn 0247 431 269
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Fyrväpplingens serviceenhet hör till expert- och utvecklingscentret och är beläget vid Kårkulla vårdhem.

På Fyrväpplingen ger vi de åldrande brukare en meningsfull, kvalitativ och trygg vardag i en hemlik omgivning. En del av brukarna deltar i dagverksamhet medan andra njuter av sina pensionärsdagar hemma på enheten. Fyrväpplingen följer Kårkullas värdegrunder kring Hanterbarhet, Meningsfullhet och Begriplighet.

Målsättningar

Att ge individuell boendeservice
Att uppfylla brukarens önskemål
Att upprätthålla brukarens färdigheter
Att ge den åldrande brukaren en värdig och trygg ålderdom

Brukardelaktighet

Vi erbjuder individuell service med brukarnas önskemål som utgångspunkt samt följer en personcentrerad planering. Varje brukare har en kontaktperson. Kontaktpersonen ser tillsammans med personalgruppen till att brukarens önskemål och behov tillgodoses.

Utgående från individuella förutsättningar erbjuds brukarna möjlighet att påverka sin situation och vara delaktig i vardagen.

Lokaliteter och personal

Fyrväpplingens serviceenhet finns på Kårkulla Vårdhem i en naturskön miljö alldeles invid skogen.

Enheten är handikappvänlig. De flesta av brukarna har eget rum. En del av rummen har egen WC. Stora gemensamma utrymmen finns. Det bor 11 brukare på Fyrväpplingen och personal finns tillgängligt dygnet runt. Personalen består av vårdare, sjukskötare och vårdbiträden. Vi arbetar i tre skiften: morgon- och kvällsskift samt vaknatt.

Mocca serviceenhet

REGION
Åboland

Kontaktuppgifter

Strandvägen 22, 21600 Pargas

Enhetschef

Yvonne Aspelin
Tfn 0247 431 331
fornamn.efternam@karkulla.fi

Ställföreträdare

Aya Lundsten
Tfn 0247 431 307
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mocca dagverksamhet

Strandvägen 22, 21600 Pargas
Tfn 0247 431 317

Mocca dagverksamhet Annexet 

Industrigatan 22. 21600 Pargas
Tfn 0247 431 318

Mocca dagverksamhet Flätan i Åbo

Trädgårdsgatan 19 A, 20100 Åbo
Tfn 0247 431 320

Ungdomsverkstad Troja i Åbo

Trädgårdsgatan 19 B, 20100 Åbo
Tfn 0247 431 339 / 0247 431 340

 

facebook logoGilla oss på Facebook!

Mocca serviceenhet har fyra verksamhetsställen och erbjuder livsorienterande- och arbetslivsorienterande service både i Pargas och i Åbo.

I Pargas har vi två enheter, en enhet i centrum av Pargas på Strandvägen 22 och en på Industrigatan 22 (Annexet), ca tre kilometer från centrum. I Åbo har vi två enheter, Flätan på Trädgårdsgatan 19 A och Ungdomsverkstaden Troja på Trädgårdsgatan 19 B.

Enheterna i Pargas och Flätan i Åbo är anpassade arbetsplatser för vuxna personer med funktionsnedsättning. Vår målsättning är att erbjuda meningsfullt arbete och sysselsättning enligt den enskilda arbetstagarens önskemål och behov på dessa tre enheter och inom den öppna arbetsmarknaden.

Ungdomsverkstaden Troja i Åbo har som målgrupp ungdomar i åldern 16 – 29 år som saknar studie- eller arbetsplats, och behöver handledning och stöd för att komma vidare i livet. Troja har ett eget kök med matsal och en verkstad, men man arbetar även utanför enheten i form av uppsökande verksamhet.

Strandvägen 22 i Pargas

Verksamheten på Strandvägen består av 4 grupper: köks-, fixar-, hantverks- och seniorgruppen. Förutom produktivt arbete (matlagning, hantverk och underleveransarbete) sysslar grupperna med data, promenader, konstklubbar och högläsning. Cirka 20-25 arbetstagare och 5 handledare arbetar på denna enhet.

Handledare Aya Lundsten arbetar med utlokaliserat arbete / Arbete med stöd och har sitt arbetsrum på Strandvägen.

Därtill har vi eftermiddags- och sommarverksamhet för barn/ungdomar med speciella behov.

Pargas Butikken finns vid ingången till denna enhet och där säljs hantverk gjorda av arbetstagare.

Butikken är öppen måndag-fredag  9 – 15.30.

Annexet i Pargas

Annexet erbjuder individuellt anpassad verksamhet för personer med behov av tydliga strukturer och rutiner. Verksamheten består av  underleveransarbete , bakning,  individuella träningsuppgifter, promenader, massage, data och musik. På Annexet arbetar 12 arbetstagare och 3 handledare. Annexet har även eftermiddagsverksamhet.

Flätan i Åbo

Flätan erbjuder livsorienterad- och arbetslivsorienterad service för vuxna personer med funktionsnedsättning. Verksamheten består av underleveransarbete, hantverk, utlokaliserat arbete, bakning, städning, konstklubbar, data, motion och musik. På Flätan arbetar 16-18 arbetstagare och 3 handledare. Flätan har en egen butik, Åbo Butikken, som säljer fina hantverk.

Butikken är öppen måndag – torsdag kl. 10 – 15.30 och fredag kl. 10 – 15.00.

Ungdomsverkstaden Troja i Åbo

Trojas verksamhet består av individuell handledning, ungdomsverkstad och uppsökande verksamhet. Individuell handledning ges åt personer som behöver stöd på vägen ut i arbetslivet. Ungdomsverkstaden är belägen på Trädgårdsgatan och där arbetar man med bl.a. träarbeten, konst & kultur och fotografering.  Den uppsökande ungdomsverksamheten strävar till att fånga upp personer i åldern 16-29 som saknar arbete eller studieplats.

Trojas egen webbsida hittar du här.

Bäckåkergårdens serviceenhet

REGION
Åboland

Kontaktuppgifter

Bäckåkergården (lägenhetsboende i Åbo)

Bäckåkerstigen 2, 20810 Åbo
Tfn 0247 431 326

Lyan (grupp-och lägenhetsboende i Kirjala)

Bostadsvägen 2, 21610 Kirjala
Tfn 0247 431 358

Olympiaden  (öppenvårds dagverksamhet i Kirjala)

Bostadsvägen 2, 21610 Kirjala
Tfn 0247 431 306, 0247 431 267

Enhetschef

Disa Malmberg 
Tfn 0247 431 358
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Tfn 0247 431 352

Sjukskötare

Tfn 044 358 1159 (kl. 7-15)

Bäckåkergårdens serviceenhet erbjuder lägenhetsboende samt boendestöd till personer som bor i Åbo och behöver handledning och stöd med vardagssysslor.  Till enheten hör också ett psykosocialt boende- och en öppenvårds dagverksamhet i Kirjala, Pargas. 

Bäckåkergården 

Bäckåkergården är ett boendealternativ för personer som behöver någon form av service, hjälp eller stöd för att vardagen ska fungera. Bäckåkergården ger möjlighet till ett självständigt liv enligt egna val, så långt förmågan och önskemålen sträcker sig. Möjlighet till hjälp och stöd ges utgående från individuella behov och gemensamma beslut.

Bäckåkergården ligger två kilometer från Åbos absoluta centrum, Salutorget.  På motsvarande promenadavstånd finns även dagverksamheterna Flätan där de flesta av Bäckåkergårdens hyresgäster arbetar. Bäckåkergården erbjuder också stöd för brukare som bor i egna lägenheter inom Åbo.

Lyan 

Lyan är ett psykosocialtboende beläget på Kirjalaöns bostadsområde. Boendet har 19 platser indelat i två olika verksamhetsformer. Gruppboende för åtta personer och lägenhetsboende för 11 personer.  Lyan profilerar sig inom psykosocial handledning och erbjuder stöd och service utgående från individuella behov med personcentrerad planering och verksamhetsterapeutiska metoder i fokus. Lägenhetsboendet erbjuder möjligheter till träning av självständigt boende.

Boendet stöder personer med psykisk ohälsa till meningsfull sysselsättning i deras vardag. Koordinering och planering av individuella verksamhetsterapeutiska metoder samt uppföljning av brukarnas välbefinnande står i fokus för verksamheten.

Olympiaden 

Olympiaden är en psykosocial öppenvårds dagverksamhet belägen på Kirjalaön. Dagverksamheten stöder vuxna personer med psykisk ohälsa till meningsfull sysselsättning i vardagen. Koordinering och planering av individuella verksamhetsterapeutiska metoder samt uppföljning av brukarnas välbefinnande står i fokus för verksamheten. 

På Olympiaden arbetar man med ett holistiskt synsätt och erbjuder verksamhet som innehåller fysisk aktivitet, social samvaro och kreativ verksamhet – utgående från brukarnas individuella behov, funktionsförmåga och intresseområden.

Personalen är mån om att bidra till en vardag  för brukarna med möjlighet att uppleva, lära sig nytt om sig själv och sin omvärld samt att få känna att man kan lyckas. Olympiaden erbjuder en gemenskap där alla har en plats och där man får vara sig själv.

 

 

Saktis serviceenhet

REGION
Åboland

Kontaktuppgifter

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
Tfn 0247 431 274 / 0247 431 276 / 0247 431 250

Enhetschef

Susanna Agge
Tfn 0247 431 287
fornamn.efternam@karkulla.fi

Ställföreträdare

Solveig Silfver
Tfn 0247 431 274
fornamn.efternamnd@karkulla.fi

Saktis serviceenhet hör till Expert- och utvecklingscentret och är en dagverksamhet på Kårkulla vårdhem som betjänar ca 38 personer.

saktis serviceenhet

Brukarantalet är 38 och uppdelade i fem mindre grupper. Gemensamt för alla grupper är att vi följer de socialpedagogiska principerna gällande delaktighet, självbestämmande, självständighet och jämlikhet. Varje brukare ses som en enskild individ med individuella behov och dagen byggs upp utgående från det. Även de nya värdegrunderna syns i verksamheten: hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet.

Vi erbjuder brukaren:

Miljöombyte, avbrott i vardagen
Upplevelser och stimulans av olika slag (smak, lukt, känsel, hörsel, syn och rörelse)
Meningsfull och mångsidig verksamhet
Scheman och rutiner som skapar trygghet och tidsuppfattning
Möjlighet att lyckas samt att upprätthålla eller utveckla en eller flera färdigheter
Få hjälp och träning med vardagliga sysslor
Träning i att fungera socialt i olika situationer
Stöd i att öka brukarens aktivitetsnivå

Brukaren har möjlighet att varje vecka delta i simning, ledd gymnastik, sinnesrum, bilutfärder och utevistelser. Sådant som upprätthåller brukarens fysiska och psykiska välmående. Brukaren får även ta del av ledda musikstunder med musikterapeuten samt andakter med omsorgsprästen.

Högtider, helger och födelsedagar firas i mindre eller större grupper och uppmärksammas på ett sätt brukaren klarar av.

BRUKARDELAKTIGHET

Verksamheten bygger på att brukaren får vara delaktig i all aktivitet. Utgående från regelbundna utförda säsongssamtal, kvalitetsmätning samt uppföljning lyfter personalen fram det individuella hos brukaren som hen klarar av, tycker om eller klarar av med lite handledning eller stöd. Kan handla om att duka bordet eller föra saker från ett ställe till ett annat, hämta post eller torka bord.

Brukaren får själv välja vad hon vill dricka till maten eller vilken sång som skall sjungas på sångstunden. Valmöjligheterna syns i alla vardagliga aktiviteter.

Genom att använda alternativa kommunikationsmedel med brukaren (verbalt, bilder, tecken som stöd) kan personalen tolka och känna igen vad brukaren avser och vill. När personal och brukare förstår varandra förebyggs otrygghet och utåtagerande beteende.

LOKALITETER OCH PERSONAL

Dagverksamheten är stationerad på Kårkulla vårdhem i Kirjala. Alla fem grupper är belägna i samma byggnad. Personalens antal är 12 + enhetschef och jobbar i regel måndag – torsdag 8-16 och fredag 7:30-14:15.

 

Smålands serviceenhet

REGION
Åboland

Kontaktuppgifter

Sågvägen 9, 25700 Kimito

Enhetschef

Cindy Åkerlund
Tfn 0247 431 311
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Kimito arbetscenter

Sågvägen 9,  25700 Kimito
Tfn: 0247 431 314
Café Sågbacken: 0247 431 315

Ställföreträdare

Kristina Friberg
Tfn 0247 431 323
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Maria Bergström
Tfn 0247 431 313
fornamn.efternamn@karkulla.fi

 

 

Mästargränds boende

Mästarvägen 10, 25700 Kimito
Tfn 0247 431 325 / 0247 431 675

Smålands boende

Violavägen 4-6, 25700 Kimito
Tfn  0247 431 324 / 0247 431 431

 

Smålands boende erbjuder seniorverksamhet.

Smålands serviceenhet

Smålands serviceenhet i centrum av Kimito har ett 30-tal anställda och erbjuder senior-, grupp-, lägenhets- och stödboende för 26 brukare. Kimito arbetscenter består av ett arbets- och dagcenter samt lunchrestaurangen Café Sågbacken där ca. 30 brukare jobbar, några också i utlokaliserat arbete.  

Mästargränds boende
(grupp- , lägenhets- och stödboende)

Mästargränds boende öppnades i september 2014. I det ca 700m2 stora huset finns fjorton lägenheter samt en solig innergård. Fem av lägenheterna bildar ett gruppboende med gemensam ingång samt sällskapsrum där det finns kök, TV och plats för samvaro.  Nio av lägenheterna är tvårummare med egen ingång samt vardagsrum/kök, stort badrum samt separat sovrum. Mästargränd är ett boendealternativ för aktiva personer som behöver någon form av stöd i vardagen. På boendet finns personal på plats kvällar, nätter och morgnar. Under dagtid kan boendet vara tomt eftersom hyresgästerna är på jobb.

Smålands boende
(grupp- och lägenhetsboende)

Smålands boende är ett hemtrevligt boende i två likadana hus på Violavägen i egnahemshusområdet Småland. Husen är byggda 1988 och här bor 12 personer. De flesta rummen har del i gemensamt kök, bastu och badrum, men det finns också två lägenheter med separat ingång, eget kök och badrum. På boendet bor mest pensionärer och det finns personal dygnet runt i båda husen. Takten på Småland är lugn och målet är att de som bor här får en meningsfull pensionärstid.

Kimito arbetscenter
(arbets- och dagcenter, lunchrestaurang och utlokaliserat arbete)

Kimito arbetscenter verkar i ett gult tvåvåningshus på Sågbacken mitt i Kimito centrum. På övre våningen sysselsätter vi oss bland annat med traditionellt hantverk såsom vävning och stickning. Utejobb, bakning, promenader, gymnastikgrupper, städning, läsestunder och vuxenundervisning är sådant som också kan höra till aktiviteterna på Kimito arbetscenter. I lunchrestaurangen Café Sågbacken tillverkas hälsosam mat till arbetscentret samt seniorboendena, och vi välkomnar även externa lunchgäster.

BRUKARDELAKTIGHET

Brukarna stöds i att leva och arbeta så självständigt som möjligt, vi strävar att tillsammans hitta de mest optimala lösningarna för en meningsfull tillvaro.  Säsongssamtalen och individuella planer utgör grunden för kvalitetsarbetet, och vi stöder brukarna att vara delaktiga och ta egna beslut i stort och smått i vardagen. Vi har ett aktivt brukarråd samt husmöten och morgonrapporter där alla har möjlighet att delta.

 

© 2019 Kårkulla samkommun