Val av brukarråd

VAL AV BRUKARRÅD INOM KÅRKULLA SAMKOMMUN 2017

Inom Kårkulla samkommun finns det 8 brukarråd. De finns i Jakobstad, Vasa, Närpes, Pargas, Kimitoön, Raseborg, Helsingfors och Borgå.

Brukarrådet har 5 medlemmar, 2 ersättare och en sekreterare.

Brukarråden väljs bland alla de personer som får sin sysselsättning och/eller boendeservice av Kårkulla samkommun. Sekreteraren jobbar inom Kårkulla samkommun och har god kännedom om Kårkulla samkommun. Brukarrådet utses av den regionala nämnden för 4 år i gången, 2017-2020.

HUR GÅR VALET TILL?

INFORMATION Brukarrådets medlemmar berättar på sin arbetsplats och hemma om brukarrådet, om dess uppgift och att det ska bli val och delar ut sin broschyr. Sekreteraren informerar enhetscheferna i regionen.

KANDIDATER Alla verksamhetspunkter som ger service kan föreslå = nominera kandidater. Personalen kan hjälpa att utse kandidat. Meddela brukarrådets sekreterare vilka som är kandidater.

KANDIDATLISTA Sekreteraren gör en lista över alla kandidater och alla kandidater får ett nummer. Förutsatt att det finns flera än 7 kandidater blir det val. Detta vill sekreteraren ha senast två veckor före valet.

VALREKLAM Kandidaterna blir fotograferade på sin arbetsplats och gör valplakat, med hjälp av personalen om det behövs. På valplakatet skriver man sitt namn och sitt nummer, och gärna någonting som man vill jobba för. Valreklamen distribueras till alla enheter i regionen.

VALET Brukarrådets val sker under två dagar före sommaren, vecka 21 eller vecka 22. Viktigt att man inom regionen röstar samtidigt.

RÖSTNING Det finns någon i personalen på varje arbetsplats som hjälper till med röstningen. Det finns röstsedlar där man skriver namnet eller numret på den kandidat som man röstar på. Man får rösta bara en gång.

RÄKNING AV RÖSTER Alla röstsedlar skickas till brukarrådets sekreterare som räknar rösterna, och skickar resultatet till regionchefen.

NÄMNDEN Regionchefen bereder ärendet till nämnden, och presenterar valresultatet. Nämndens möte hålls i augusti. Nämnden fastställer brukarrådet som består av fem (5) medlemmar, två (2) ersättare och en sekreterare. Det nya brukarrådet sammankommer första gången i augusti eller början av september, och väljer en ordförande. Brukarrådet har ca 4 möten/år. Brukarrådet får ta del av beslut som fattas inom samkommunen och brukarrådets protokoll går till den regionala nämnden.

LYCKA TILL!

 

© 2019 Kårkulla samkommun