Välkommen till anhörigsidorna!

Här hittar du information och nyheter för anhöriga.

ANHÖRIGRÅDEN

ANHÖRIGSTRATEGIN

Reseräkning för anhöriga

Kvalitetsmätning ur närståendeperspektiv 2020

Kårkulla samkommun värdesätter din respons på den service din närstående erhåller.
Responsen ger oss riktlinjer för hur vi kan utveckla vår service och vad vi behöver bli bättre på.
Besvara helst enkäten elektroniskt, du hittar den här

Eller sänd blanketten till: Kårkulla samkommun Expert- och utvecklingscentret, Kårkullavägen 142 21610 Kirjala.
Ditt svar behöver finnas oss tillhanda senast 25.3.2020.
Kom ihåg att du när som helst kan ge respons via vår webbplats på www.karkulla.fi.

Ge respons

Kårkulla samkommun värdesätter respons från brukare, anhöriga, kunder och personal. Responsen ger oss riktlinjer för hur vi kan utveckla vår service och vad vi behöver bli bättre på. Respons kan inlämnas, som webbformulär, antingen som fritt formulerad text eller i riktad form.Den riktade responsen har en behandlingstid på 14 dagar. All respons behandlas anonymt. Vid inlämning av respons väljer man själv ifall man vill lämna sina kontaktuppgifter.  

Välkommen att ge respons på vår verksamhet

 


Nyheter:

Information om tillvägagångssätt inom Kårkulla samkommun vid misstanke om fysiskt övergrepp

15.10.2015

Ledningsgruppen vid Kårkulla samkommun har på sitt möte den 1 juni 2015 gått in för förfarande att alla fysiska övergrepp ska polisanmälas.

Läs mer

Fysiskt övergrepp handlar inte om t.ex. knip eller motsvarande utåtagerande beteende, utan situationer då personal eller klient hamnat ut för ett medvetet fysiskt övergrepp. Enhetschefen och personalen kan ha svårt att objektivt utreda händelsen, vilket betyder att en utomstående part borde avgöra om det är en brottslig handling.

En polisutredning ger både personal, klienter och anhöriga en objektiv utredning som vid behov kan användas som grund för vidare åtgärder.

Mer information ges av
ledande socialkurator Malin Haapanen
Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 231


Bildande av anhörigråd vid Kårkulla samkommun

10.12.2014

Kårkulla samkommuns fullmäktige godkände 12.6.2014 anhörigstrategin för Kårkulla samkommun 2014-2016. I den sägs att anhörigråd ska utses i alla regioner. Syftet är att ta vara på anhörigas kunskaper och erfarenheter och att följa upp målen i handlingsprogrammet för anhörigstrategin. Verksamheten kan förse anhörigråden med ärenden.

Läs mer

Anhörigråd ska finnas i alla regioner, sammanlagt sju stycken. Varje anhörigråd består av ca fem anhöriga med regionchefen som sekreterare.

Alla anhöriga har möjlighet att visa intresse. Om man är intresserad ska man vända sig till regionchefen. Inom december ger sedan varje serviceenhet och omsorgsbyrå som förslag på en anhörig till anhörigrådet. Anhöriga bör vara representerade från olika verksamhetsområden samt vara anhöriga till brukare i olika åldrar. Regionchefen och enhetscheferna ser över helheten i sin region.

Medlemmarna i anhörigråden väljs för tiden 2015-2016 (följer anhörigstrategins tidtabell). Anhörigråden startar under vintern 2015 och sammankommer ca fyra gånger per år.

En anhörig är formellt en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. I anhörigstrategin beaktar vi brukarperspektivet och har därför beslutat att ge det centrala begreppet en vidare tolkning. Med anhörig avser vi sålunda en familjemedlem eller en nära släkting – eller en annan person som står brukaren nära. Även en intressebevakare utanför familjen kan stå en brukare nära.

Frågor kan riktas till:

Fredrika Abrahamsson
fabraham@karkulla.fi
tfn 0247 431 381


Information om resultatet ur anhörigförfrågan 2014

17.10.2014

Under våren 2012 gjordes an enkätförfrågan till samtliga anhöriga till personer som erhåller service av Kårkulla samkommun. Resultatet användes som grund vid utvecklandet av samkommunens anhörigstrategi.

Läs mer

Målet med anhörigstrategin är att belysa betydelsen av anhörigas delaktighet och se dem som en resurs vid ordnandet av en kvalitativt god service för personen med funktionsnedsättning. Kårkulla samkommunens anhörigstrategi (2014-2016) med tillhörande handlingsprogram färdigställdes under våren 2014 och godkändes av fullmäktige den 12.6 2014 §14.

Under våren 2014 gjordes en uppföljning av anhörigförfrågan. Inom utsatt tid erhölls få svar. Svarstiden förlängdes över sommaren, men trots det är svaren för få för att dra för långt gående slutsatser angående resultaten. Likt svaren från förfrågan 2012 visar resultaten att samarbete och förtroende är viktigt. För att uppnå gott samarbete behöver anhöriga, personen med funktionsnedsättning och anställda mötas. Anhöriga vill känna trygghet, vara delaktiga och ha inflytande i brukarens vardag. Samtal, överenskommelser, respons och information är viktiga former för samarbete. De anställdas kompetens och människosyn är även av stor betydelse för samarbetet.

Inom Kårkulla ser vi anhöriga som en viktig del i brukarens liv, en resurs vid ordnandet av en kvalitativt god service. Under åren 2012- 2014 har inom Kårkulla gjorts en större satsning att möta anhöriga. Man gjorde anhörigförfrågningar, informationstillfällen för anhöriga i regionerna, arbete med anhörigstrategin med tillhörande handlingsprogram samt planering av anhörigråd. Det låga deltagande i anhörigförfrågan 2014 kan dels bero på att anhöriga känner att de nyligen har fått tillfällen att komma till tals och därför inte deltagit. Information om Kårkullas responsförfarande har blivit tydligare, möjligen använder anhöriga hellre denna kanal än att delta i anhörigförfrågan. Eventuellt är enkät fel metod att mäta anhörigas åsikter om servicen. En orsak till lågt deltagande kan vara att anhörigförfrågan gjordes innan anhörigstrategin var färdigställd.

Anhörigförfrågan skall göras i fortsättningen, men på vilket sätt och hur ofta är oklart. Kanske blir anhörigråden det forum där anhörigas åsikter ventileras. Vi utarbetar nu hur vi praktiskt ska komma i gång med anhörigråden och siktar på att dessa kan inleda sina arbeten i början av år 2015. Kårkulla samkommuns anhörigstrategi är ett levande dokument som skall analyseras och utvärderas regelbundet. Ansvaret för detta arbete ligger på utvecklingsteamet inom expert och utvecklingscentret i samarbete med anhörigråden.

Fredrika Abrahamsson


Anhörigstrategin godkänd av fullmäktige 12.6.2014

16.6.2014

Kårkulla samkommuns fullmäktige godkände anhörigstrategin 12.6.2014, § 14.

Läs mer

Här kan du läsa anhörigstrategin.

Här kan du läsa Fredrika Abrahamssons slutarbete ”Anhöriga som resurs – Riktlinjer för anhörigas delaktighet inom specialomsorgen”. Examensarbetet är för Socionom (HYH)-examen, utbildningsprogrammet för ledarskap och utveckling inom social- och hälsovården, Åbo 2013.

© 2019 Kårkulla samkommun