Brukare & anhöriga Service Enheter Förvaltning Anställda Materialbank
Aktuellt

Aktuellt

Styrelsemöte 23.1.2019

Föredragningslistan för styrelsemötet 23.1.2019 hittar du här

Detta inlägg postades i 17.01.2019.

Styrelsemöte 13.12.2018

Föredragningslistan för styrelsemötet 13.12.2018 hittar du här

Detta inlägg postades i 10.12.2018.

Styrelsemöte 22.11.2018

Föredragningslistan för styrelsemötet 22.11.2018 hittar du här

Detta inlägg postades i 15.11.2018.

Styrelsemöte 25.10.2018

Föredragningslistan för styrelsemötet 25.10.2018 hittar du här

Detta inlägg postades i 18.10.2018.

Fullmäktigemöte 15.10.2018

Föredragningslistan för fullmäktigemöte 15.10.2018 hittar ni här

Detta inlägg postades i 09.10.2018.

Styrelsemöte 20.9.2018

Föredragningslistan för styrelsemötet 20.9.2018 hittar du här

Detta inlägg postades i 14.09.2018.

Avgiftsbelagda handlingar från och med 20.9

 Från och med 20.9.2018 kommer en del handlingar att vara avgiftsbelagda inom samkommunen. 

Vid utlämnandet av handlingar iakttas alltid bestämmelserna i dataskyddsförordningen 2+16/679 (GDPR).

Här kan du läsa mera om avgifter som tas ut för utlämnande och lösen av handlingar

 

Detta inlägg postades i 06.09.2018.

Ändringar i trafikarrangemangen på Vårdhemsområdet i Pargas

6.9.2018

Den nya parkeringsplatsen på Vårdhemsområdet är nu färdig att tas i bruk. Parkeringsplatsen är avsedd för såväl personal som gäster. Alla parkeringsplatser är hedersplatser. Det betyder att ingen har eller kan reservera en egen plats. Parkeringen är gratis. Av totalt 112 platser är 48 försedda med uttag för motorvärme. Man kommer även att kunna ladda sin el-bil om sådant behov finns.

Personer med INVA parkeringstillstånd får parkera var som helst på Kårkullabacken, med hänsyn till räddningsvägar, lätt- och servicetrafik. Invid administrations- och nya KUR-byggnaden kommer reserverade platser för INVA-parkering att byggas. Utanför byggnad 4 (Triangeln) finns också en INVA-parkeringsplats.

I praktiken betyder ändringen att Vårdhemsområdet fredas helt och hållet från ALL annan trafik än servicetrafik och varutransporter. Inom kort läggs nya trafikmärken upp vid infarten till vårdhemmet som styr all trafik ner till parkeringen eller tillbaka ut mot Skärgårdsvägen. All genomfartstrafik med motorfordon till/från Kårlax förbjuds också.

 

Detta inlägg postades i 06.09.2018.

Styrelsemöte 30.8.2018

Föredragningslistan för styrelsemötet 30.8.2018 finns publicerad här

Detta inlägg postades i 24.08.2018.

Ändringar i förvaltningsstadgan från 1.8.2018

Fullmäktige godkände 14.6.2018 kompletteringar och ändringar i förvaltningsstadgan, den uppdaterade stadgan tillämpas från 1.8.2018. Ändringarna har gjorts dels på grund av nya bestämmelser i kommunallagen och bestämmelserna i den nya europeiska dataskyddsförordningen men också i syfte att göra beslutsfattandet mera smidigt.

Läs mer om ändringarna i förvaltningsstadgan från 1.8.2018

Detta inlägg postades i 21.06.2018.

Extra styrelsemöte 14.6.2018

Föredragningslistan för styrelsemötet 14.6.2018 hittar ni här

Detta inlägg postades i 08.06.2018.

Nuvarande regering lär inte ro i land med reformen

Grundlagsutskottet har på fredagen (1.6.18) gett sitt utlåtande gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården. I utlåtandet kan man läsa att det ännu krävs väsentliga förändringar i förslagen innan de kan godkännas. De största frågetecknen handlar om finansieringen, tidtabellen och dataskyddet.

Enligt grundlagsutskottet finns det skäl att i valfrihetslagen ta in bestämmelser som bättre än i den nu föreslagna lagen säkerställer att landskapet har en tillräcklig egen produktion av social- och hälsovårdstjänster. Landskapen måste garanteras tillräckliga ekonomiska resurser, så att de kan med säkerhet kan trygga tillräckliga social- och hälsotjänster för alla invånare på det sätt som grundlagen kräver. Vidare har grundlagsutskottet konstaterat att bestämmelserna om olika element i valfrihetssystemet, exempelvis kundplanen, direktvalstjänsterna, kundsedeln, den personliga budgeten och underleveranserna inte är tillräckligt exakta till alla delar och inte garanterar rättsskyddet. Gällande bestämmelserna om skydd för personuppgifter är lagförslaget överlag till väsentliga delar bristfälligt. De språkliga rättigheterna måste tillgodoses bättre än i den nu föreslagna lagen eftersom valfriheten ska förverkligas på lika grunder för såväl svensk- som finskspråkiga.

Att landskaps och social- och hälsovårdsreformen i sin helhet skulle träda i kraft i januari 2020 känns alltmer som en utopi. Nuvarande regering lär inte ro i land med reformen så det återstår att se hur nästa regering agerar i frågan.

Sofia Ulfstedt, samkommunsdirektör

Läs utlåtandet här

Detta inlägg postades i 04.06.2018.

Fullmäktigemöte 14.6.2018

Föredragningslistan för fullmäktigemöte 14.6.2018 hittar ni här

Detta inlägg postades i 01.06.2018.

Pressmeddelande: Styrelsen 24.5.2018

Kårkulla samkommuns styrelse sammanträdde den 24.5.2018 i Tammerfors

Priserna höjs 2019
Styrelsen godkände huvudritningar för Kårkullabackens byggprojekt

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

Detta inlägg postades i 25.05.2018.

Felaktiga uppgifter i media gällande diskriminering

Den 21.5 gick media ut med att Nadja Suomela blivit diskriminerad på grund av kön då hon inte blev vald till regionchefsjobbet i Österbotten, som hon sökte i februari 2017. Suomela begärde omprövning av beslutet och ansåg sig ha blivit diskriminerad på grund av kön och att hon förbigåtts vid anställningen trots att hon har varit mer meriterad än Otto Domars. Styrelsen valde Domars till tjänsten som regionchef i mellersta och södra Österbotten, eftersom man ansåg att han hade de bästa kvalifikationerna för uppgiften.

Styrelsens beslut upphävdes inte på grund av diskriminering, utan på grund av att samkommunstyrelsen inte motiverat sina beslut tillräckligt. Förvaltningsdomstolen säger inget om könsdiskriminering i sitt domslut. YLE har meddelat att man korrigerar de felaktiga uppgifter som man har gått ut med tidigare.

Sofia Ulfstedt, samkommunsdirektör

Detta inlägg postades i 23.05.2018.

Äldre inlägg Stäng aktuellt
© 2015 Kårkulla samkommun