Brukare & anhöriga Service Enheter Förvaltning Anställda Materialbank
Aktuellt

Aktuellt

Ändringar i förvaltningsstadgan från 1.8.2018

Fullmäktige godkände 14.6.2018 kompletteringar och ändringar i förvaltningsstadgan, den uppdaterade stadgan tillämpas från 1.8.2018. Ändringarna har gjorts dels på grund av nya bestämmelser i kommunallagen och bestämmelserna i den nya europeiska dataskyddsförordningen men också i syfte att göra beslutsfattandet mera smidigt.

Läs mer om ändringarna i förvaltningsstadgan från 1.8.2018

Detta inlägg postades i 21.06.2018.

Extra styrelsemöte 14.6.2018

Föredragningslistan för styrelsemötet 14.6.2018 hittar ni här

Detta inlägg postades i 08.06.2018.

Nuvarande regering lär inte ro i land med reformen

Grundlagsutskottet har på fredagen (1.6.18) gett sitt utlåtande gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården. I utlåtandet kan man läsa att det ännu krävs väsentliga förändringar i förslagen innan de kan godkännas. De största frågetecknen handlar om finansieringen, tidtabellen och dataskyddet.

Enligt grundlagsutskottet finns det skäl att i valfrihetslagen ta in bestämmelser som bättre än i den nu föreslagna lagen säkerställer att landskapet har en tillräcklig egen produktion av social- och hälsovårdstjänster. Landskapen måste garanteras tillräckliga ekonomiska resurser, så att de kan med säkerhet kan trygga tillräckliga social- och hälsotjänster för alla invånare på det sätt som grundlagen kräver. Vidare har grundlagsutskottet konstaterat att bestämmelserna om olika element i valfrihetssystemet, exempelvis kundplanen, direktvalstjänsterna, kundsedeln, den personliga budgeten och underleveranserna inte är tillräckligt exakta till alla delar och inte garanterar rättsskyddet. Gällande bestämmelserna om skydd för personuppgifter är lagförslaget överlag till väsentliga delar bristfälligt. De språkliga rättigheterna måste tillgodoses bättre än i den nu föreslagna lagen eftersom valfriheten ska förverkligas på lika grunder för såväl svensk- som finskspråkiga.

Att landskaps och social- och hälsovårdsreformen i sin helhet skulle träda i kraft i januari 2020 känns alltmer som en utopi. Nuvarande regering lär inte ro i land med reformen så det återstår att se hur nästa regering agerar i frågan.

Sofia Ulfstedt, samkommunsdirektör

Läs utlåtandet här

Detta inlägg postades i 04.06.2018.

Fullmäktigemöte 14.6.2018

Föredragningslistan för fullmäktigemöte 14.6.2018 hittar ni här

Detta inlägg postades i 01.06.2018.

Pressmeddelande: Styrelsen 24.5.2018

Kårkulla samkommuns styrelse sammanträdde den 24.5.2018 i Tammerfors

Priserna höjs 2019
Styrelsen godkände huvudritningar för Kårkullabackens byggprojekt

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

Detta inlägg postades i 25.05.2018.

Felaktiga uppgifter i media gällande diskriminering

Den 21.5 gick media ut med att Nadja Suomela blivit diskriminerad på grund av kön då hon inte blev vald till regionchefsjobbet i Österbotten, som hon sökte i februari 2017. Suomela begärde omprövning av beslutet och ansåg sig ha blivit diskriminerad på grund av kön och att hon förbigåtts vid anställningen trots att hon har varit mer meriterad än Otto Domars. Styrelsen valde Domars till tjänsten som regionchef i mellersta och södra Österbotten, eftersom man ansåg att han hade de bästa kvalifikationerna för uppgiften.

Styrelsens beslut upphävdes inte på grund av diskriminering, utan på grund av att samkommunstyrelsen inte motiverat sina beslut tillräckligt. Förvaltningsdomstolen säger inget om könsdiskriminering i sitt domslut. YLE har meddelat att man korrigerar de felaktiga uppgifter som man har gått ut med tidigare.

Sofia Ulfstedt, samkommunsdirektör

Detta inlägg postades i 23.05.2018.

Styrelsemöte 24.5.2018

Föredragningslistan för styrelsemötet 24.5.2018 finns publicerad här

Detta inlägg postades i 18.05.2018.

Ordnandet av specialomsorgstjänster och annan funktionshinderservice på svenska

Ordnandet av specialomsorgstjänster och annan funktionshinderservice på
svenska i samband med vård- och landskapsreformen
(JM Marcus Henricson)

Detta inlägg postades i 11.05.2018.

Seminarium om delaktighet och självbestämmande

Vägen till ett eget hem och ett liv på egna villkor
- seminarium om delaktighet och självbestämmande

8.5.2018 kl. 8.30-16, Campus Åbo, Henriksgatan 7, Åbo


Hur kan vi professionella och anhöriga stödja personer med intellektuell funktionsnedsättning till största möjliga självständighet? I Sverige har man utvecklat en modell den s.k. delaktighetsmodellen, som stöd för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få sin röst hörd. Delaktighetsmodellen har fått spridning i stora delar av Sverige under de senaste åren. Vi har den stora glädjen att få docent Ann-Christine Gullacksen som utvecklat modellen och utvecklings-konsult Rosemarie Hejdedal från Skåne till Åbo.

FDUV och Kårkulla samkommun står som värd för seminariet. Under seminariet får vi höra om verksamhet och arbetssätt som befrämjar delaktighet och självbestämmande av professionella och av personer med intellektuell funktionsnedsättning. FDUV presenterar aktuella projekt och verksamhet som stöder och utvecklar delaktighet.

Seminariet riktar sig till professionella inom omsorgen, studerande, anhöriga, brukare och andra intresserade.

Läs mera här

Detta inlägg postades i 18.04.2018.

Job Shadow Day 25.4

Job Shadow Day är för personer som på grund av livssituation, sjukdom eller skada har svårt att hitta arbete. Jobbskuggning hjälper människor att hitta och bekanta sig med ett drömjobb. Jobbskuggaren lär sig hur sitt drömjobb görs i verkligheten. Arbetsgivare ger en intresserad människa möljigheten att bekanta sig med en arbetsdag på det valda jobbet. Kontaktpersonen på Vates är: marianne.pentikainen@vates.fi

Läs mera här

Detta inlägg postades i 18.04.2018.

Jeanette Gripenberg ny personalchef

Kårkulla samkommuns styrelse har valt Jeanette Gripenberg till ny personalchef. Gripenberg jobbar idag som avdelningsskötare vid Ålands hälso- och sjukvård. 

Detta inlägg postades i 04.04.2018.

Styrelsemöte 1.3.2018

Föredragningslistan för styrelsemötet 1.3.2018 finns publicerad här

Detta inlägg postades i 23.02.2018.

Kårkulla skeptiskt till privatägt svenskt vårdbolag

Kårkulla har inte varit med och planerat ett allfinlandssvenskt vårdbolag. Tvärtom har Kårkulla medvetet hållits utanför, säger samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt. Tanken på att koncentrera all svenskspråkig vård i ett och samma bolag som till största delen är privatägt ser hon som mycket problematisk.

http://kommuntorget.fi/social-och-halsovard/karkulla-skeptiskt-till-privatagdt-svenskt-vardbolag/

Detta inlägg postades i 30.01.2018.

Kvalitetsmätning ur anhörigperspektiv för år 2017

Kårkulla samkommun värdesätter Er respons på den service er anhörige erhåller. Responsen ger oss riktlinjer för hur vi kan utveckla vår service och vad vi behöver bli bättre på. Svaren behandlas konfidentiellt. Resultaten användas för kvalitetsförbättring på alla nivåer inom samkommunen. Ledningsgruppen beslutar om korrigerande åtgärder som gäller hela samkommunen. Blanketten kan även skrivas ut och postas till Kårkulla samkommun/EUC, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala. Deadline 31.1.2018.

https://link.webropolsurveys.com/S/357975A05CDDB348

Tack!

Detta inlägg postades i 08.01.2018.

Pressmeddelande: Styrelsen 14.12.2017

Kårkulla samkommuns styrelse sammanträdde den 14.12.2017 i Helsingfors

 Styrelsen godkände brukarstrategi 2018-2020 för Kårkulla

 Styrelsen godkände Kårkulla samkommuns brukarstrategi vars syfte är att säkra kvalitativt god omsorg för brukarna. Brukarstrategin beskriver hur samkommunens värderingar förverkligas för brukarna och kvalitetskriterier och kvalitetsmål definieras utifrån brukarnas välbefinnande.  

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

Detta inlägg postades i 14.12.2017.

Äldre inlägg Stäng aktuellt
© 2015 Kårkulla samkommun